DI-381002/2010 Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi

Poznań: zadanie pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15.
Numer ogłoszenia: 50536 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zadanie pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana realizowana w dwóch etapach: etap I zaprojektowanie oraz etap II budowa lądowiska dla śmigłowców, dwóch zespołów parkingów dla samochodów osobowych na 17 stanowisk i 133 stanowiska postojowe, drogi dojazdowej do istniejącego ujęcia wody i do istniejącej trafostacji na terenie działek nr 1/3 i 5/7, ark. 04, obręb Kobylepole i działki nr 8/10, ark. 09, obręb Chartowo, położonych w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 oraz wykonanie dokumentacji rejestracyjnej lądowiska i dokumentacji rejestracyjnej lotniczych urządzeń naziemnych, opisanych szczegółowo w Programie Funkcjonalno - Użytkowym Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.20-1, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.32.50-6, 45.23.51.10-7, 45.23.51.11-4, 45.31.22.00-9, 45.31.23.30-9, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.61.00-6, 45.31.62.20-3, 45.34.20.00-6, 45.42.11.00-5, 71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 100.000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy, 2) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podywkonawcom, 3) Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a) konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, c) działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 3. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca nie może żądać zmiany ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 5. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie wielkości wynagrodzenia rozliczanego fakturami częściowymi lub częstotliwości wystawiania faktur częściowych - w przypadku, gdy potrzeba dokonania takich zmian wynika ze zmiany terminu wykonania umowy. 6. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne zmiany postanowień umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3, Dział Inwestycji (telefon 61 873 93 00). Cena SIWZ 107 zł plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3, Kancelaria pokój 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


ZAŁĄCZNIK:
SIWZ załącznik nr 3 Program Funkcjonalno-Użytkowy (2010-02-23 08:27)


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ budowa lądowiska (2010-02-23 08:11)
 • SIWZ załącznik nr 1 Formularze (2010-02-23 08:12)
 • SIWZ załącznik nr 2 Projekt Umowy (2010-02-23 08:12)
 • ZAWIADOMIENIE O WIZJI LOKALNEJ w dniu 17.03.2010r. (2010-03-12 09:26)
 • ZMIANA OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIE 71204-2010 z 15.03.2010 (2010-03-15 11:02)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców (2010-03-15 12:22)
 • INFORMACJA z wizji lokalnej w dniu 17.03.2010 (2010-03-17 10:15)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców (2010-03-22 09:36)
 • Odpowiedź na pytania Wykonawców (2010-03-22 12:06)
 • ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-04-09 11:53)
 • Druk ZP-12 (2010-04-09 11:53)
 • Druk ZP-21 (2010-04-09 11:54)
 • OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia (2010-04-22 13:49)