Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia wirusowego zapalenia wątroby

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia wirusowego zapalenia wątroby
Numer ogłoszenia: 35219 - 2010; data zamieszczenia: 19.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia wirusowego zapalenia wątroby.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia wirusowego zapalenia wątroby. Zamówienie zostało podzielone na pakiety (części) obejmujace następujące leki: PAKIET I - Baraclude, PAKIET II - Hepsera, PAKIET III - Alfaferon PAKIET IV - Zeffix, PAKIET V - Pegasys, PAKIET VI - Peg Intron.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 2)amiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 PoznaN, pok. 134 I ptr...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań, pok. 239 II ptr...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiety II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet VI.


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-02-19 16:39)
 • Formularz oferty cenowej (2010-02-19 16:40)
 • Wzór umowy (2010-02-19 16:40)
 • Wzór zastrzerżenia informacji zawartych w ofercie (2010-02-19 16:41)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2010-02-19 17:27)
 • Sprostowanie dokumentów przetargowych (2010-02-19 17:28)
 • Formularz oferty cenowej poprawiony (2010-02-19 17:28)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert w pakietach (2010-03-01 12:14)
 • ZP - 12 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert (2010-03-01 12:15)
 • ZP-21 Streszczenie oceny złożonych ofert (2010-03-01 12:15)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-04-29 15:54)