Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej oraz odzieży i bielizny operacyjnej w tym barierowej

Poznań: Dostawa odzieży ochronnej oraz odzieży i bielizny operacujnej w tym barierowej
Numer ogłoszenia: 48836 - 2010; data zamieszczenia: 19.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży ochronnej oraz odzieży i bielizny operacujnej w tym barierowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży medycznej, ochronnej, wielorazowego użytku dla personelu medycznego oraz odzieży i bielizny operacyjnej wielorazowego użytku i barierowej dla potrzeb szpitala ZOZ Poznań Stare Miasto w asortymencie i ilościach określonych poniżej oraz na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowa odzież ochronna jak i odzież i bielizna operacyjna wielorazowego użytku oraz barierowa, winna zapewniać odpowiednia ochronę i być zaprojektowana oraz wykonana zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby w warunkach używania do których jest przeznaczona, jej użytkownicy mogli swobodnie wykonywać wszystkie czynności, korzystając z odpowiedniej ochrony, co ma na celu wykluczyć zagrożenia oraz inne niedogodności w trakcie jej używania. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z wysokogatunkowych tkanin, przeznaczonych specjalnie na odzież dla służby zdrowia tzn. tkaniny te winny być trwałe - odporne na reżim przemysłowego prania, wytrzymałe na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotące się, o niskiej kurczliwości, łatwe do utrzymania w czystości i estetyce. Odzież wykonana z tkanin białych i kolorowych ( łączonych kolorów) nie może zmieniać barw(farbować lub odbarwiać się). Tkaniny przeznaczone na oferowaną odzież ochronną, odzież i bieliznę operacyjna oraz barierowa winny spełniać normy Unii Europejskiej w zakresie wymogów stawianych ubiorom ochronnym, oraz winny posiadać : Certyfikat zgodności z Polską Norma, certyfikat jakości Centralnego Instytutu Ochrony Pracy lub Zakładu Certyfikacji Techniki i Technologii Dziewiarstwa oraz spełniać wymagania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę odzieży do Zamawiającego - do magazynu głównego szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części): PAKIET I GARSONKI DAMSKIE PAKIET II SPODNIUM DAMSKI PAKIET III UBRANIA LEKARSKIE PAKIET IV UBRANIE DAMSKO - MĘSKIE - BIAŁE PAKIET V UBRANIA DAMSKO - MESKIE - SELEDYNOWE PAKIET VI UBRANIA MĘSKIE PAKIET VII KITEL DAMSKI PAKIET VIII KITEL MĘSKI PAKIET IX UBRANIA OPERACYJNE PAKIET X SUKIENKA OPERACYJNA PAKIET XI SERWETY OPERACYJNE PAKIET XII FARTUCH BARIEROWY PRZEZNACZONY DO SAL OPERACYJNYCH KLIMATYZOWANYCH PAKIET XIII FARTUCH BARIEROWY PRZEZNACZONY DO SAL OPERACYJNYCH NIEKLIMATYZOWANYCH PAKIET XIV ODZIEŻ OPARACYJNA I OBŁOŻENIA OPERACYJNE PAKIET XV PODKŁADY JEDNORAZOWE PAKIET XVI PODKŁADY PODGUMOWANE PAKIET XVII PIDŻAMY PAKIET XVIII POŚCIEL BIAŁA PAKIET XIX KOSZULE OPERACYJNE PAKIET XX PRZEŚCIERADŁA I SERWETY KOLOROWE PAKIET XXI POŚCIEL KOLOROWA PAKIET XXII SERWETA NA STOLIK.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 39.51.20.00-4, 35.11.34.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 22.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dla pakietów I-VIII oraz XIV - XXII - dokumenty (certyfikaty) potwierdzające spełnienie norm Unii Europejskiej w zakresie wymogów stawianych ubiorom ochronnym, tkaniny z których został wykonany przedmiot zamówienia winny posiadać : - certyfikat zgodności z Polską Normą, - certyfikat jakości Centralnego Instytutu Ochrony Pracy lub Zakładu Certyfikacji Techniki i Technologii Dziewiarskich, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami określonymi w pkt.1.2 przedmiotowej SIWZ, a w szczególności : - Pakiet IX i X - Deklaracje zgodności CE, - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych, - Kartę techniczna tkaniny, - Wynik badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający parametry techniczne tkaniny zgodnie z normą PN-EN 13795 - Technologię prania - Pakiet XI poz 1, 2, 3, - Deklaracje zgodności CE, - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych, - Kartę techniczna tkaniny, - Wynik badań w zakresie pylenia zgodnie z normą, PN-EN 13795 - Technologię prania - Pakiet XI poz 4, 5, 6 - Deklaracje zgodności CE, - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Karta techniczna tkaniny, -Wynik badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający parametry techniczne tkaniny zgodnie z normą PN-EN 13795, - Dokumenty z badania nieprzemakalności po 100 cyklach prania, wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji gotowych wyrobów - Technologia prania - Pakiet XI poz 7, 8 - Deklaracje zgodności CE, - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych, - Kartę techniczna tkaniny, - Wynik badań w zakresie pylenia zgodnie z normą PN-EN 13795, - Technologię prania - Pakiet XII, XIII - Deklaracje zgodności CE, - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Karta techniczna tkaniny, -Wynik badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający parametry techniczne tkaniny zgodnie z normą 13795, - Dokumenty z badania nieprzemakalności po 100 cyklach prania, wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji gotowych wyrobów, - Technologia prania Formularz ofertowy, Wykaz wykonawców składajacych ofertę wspólnie, Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składajacych ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okolicznosci

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych pok. 134 Ip..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Kancelaria pok. 239IIp..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIEY XI.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: XIII.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XVI.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET XVII.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET XVIII.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET XIX.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET XX.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PAKIET XXI.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PAKIET XXII.


ZAŁĄCZNIKI

  • 1.Specyfikacja na dostawę odzieży (2010-02-19 14:50)
  • 2. Formularz ofertowy (2010-02-19 14:50)
  • 3. Wzór umowy (2010-02-19 14:50)
  • 4. formularz informacji zastrzeżonych (2010-02-19 14:51)
  • zmiana treści ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (2010-02-25 13:12)
  • 6. wyj aśnienie do SIWZ na odzież ochronną oraz odież i bieliznę operacyjna w tym barierową (2010-02-26 13:13)
  • 18. OGLOSZENIE WYBÓR ofert - odzież (2010-03-26 15:54)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert na odzież (2010-03-26 15:54)
  • ZP-21 streszczenie punktacji ofert na odzież (2010-03-26 15:54)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU (2010-04-14 09:59)