Dostawa aparatury do laseroterapii, fototerapii, kriochirurgii oraz krioterapii dla potrzeb Oddziału Dermatologii

Poznań: Dostawa aparatury do laseroterapii, fototerapii, kriochirurgii oraz krioterapii dla potrzeb Oddziału Dermatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 46842 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury do laseroterapii, fototerapii, kriochirurgii oraz krioterapii dla potrzeb Oddziału Dermatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa aparatury do laseroterapii, fototerapii, kriochirurgii oraz krioterapii, która będzie stanowić wyposażenie Oddziału Dermatologii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu wraz z zainstalowaniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1 - APARATURA DO FOTOTERAPII UVA i UVB Pakiet 2 - SYSTEM DERMATOLOGICZNY Z LASEREM Pakiet 3 - APARAT DO ELEKTROCHIRURGII Pakiet 4 - APARAT DO KRIOTERAPII Pakiet 5 - APARAT DO KRIOCHIRURGII ZE ZBIORNIKIEM NA CIEKŁY AZOT Pakiet 6 - VIDEODERMATOSKOP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.60.00-1, 33.12.80.00-3, 33.16.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy 2)Wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie 3)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składajacych ofertę wspólnielub do reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 2. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, pok. nr 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - APARATURA DO FOTOTERAPII UVA i UVB.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - SYSTEM DERMATOLOGICZNY Z LASEREM.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - APARAT DO ELEKTROCHIRURGII.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - APARAT DO KRIOTERAPII.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - APARAT DO KRIOCHIRURGII ZE ZBIORNIKIEM NA CIEKŁY AZOT.


 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-02-18 13:41)
 • Formularz ofertowy -Pakiet 1-APARATURA DO FOOTERAPII UVA i UVB (2010-02-18 13:43)
 • Formularz ofertowy -Pakiet 2-SYSTEM DRMATOLOGICZNY Z LASEREM (2010-02-18 13:51)
 • Formularz ofertowy -Pakiet 3-APARAT DO ELEKTROCHIRURGII (2010-02-18 13:52)
 • Formularz ofertowy -Pakiet 4-APARAT DO KRIOTERAPII (2010-02-18 13:53)
 • Formularz ofertowy -Pakiet 5-APARAT DO KRIOCHIRURGII ZE ZBIORNIKIEM NA AZOT (2010-02-18 13:54)
 • Formularz ofertowy -Pakiet 6-VIDEODERMATOSKOP (2010-02-18 13:55)
 • Wzór umowy (2010-02-18 13:59)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-02-18 14:06)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-02-23 12:14)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-03-22 14:06)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-03-22 14:06)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-03-22 14:07)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-04-07 11:16)