Postepowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.7 na dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu - (zamówienie uzupełniające 20% do zam.podstawowego tj do um.nr 39/2009)

Poznań: Numer ogłoszenia: 45878 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010   - Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu - w rtybie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające 20% do zam.podstawowego)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu - w rtybie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające 20% do zam.podstawowego).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 39/09, zawartej w dniu 10.01.2009r. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zapewnienia ciągłości( kontynuacji) wykonywanych badań diagnostycznych poprzez zabezpieczenia ciągłości dostaw odczynników immunochemicznych oraz dzierżawy analizatora immunodiagnostycznego .Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%,zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia, co wyczerpuje przesłanki przepisów art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul.Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4295180 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 4478213

·                  Oferta z najniższą ceną: 4478213 / Oferta z najwyższą ceną: 4478213

·                  Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 39/09, zawartej w dniu 10.01.2009r. z niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zapewnienia ciągłości( kontynuacji) wykonywanych badań diagnostycznych w zakresie tych badań poprzez zabezpieczenie ciągłości dostaw odczynników immunochemicznych i dzierżawy analizatora immunodiagnostycznego . Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%,zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia,co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp.