Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego- Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego- Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 45468 - 2010; data zamieszczenia: 17.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego- Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników laboratoryjnych dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego - Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ i został podzielony na 6 pakietów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·             aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·             nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

1 Formularz ofertowy, 2 Wykaz wykonawców składajacych ofert wspólnie, 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składajacych ofertę wspólnielub do reprezentowania i zawarcia umowy,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3w Poznaniu - Dział Zamówień Publicznych (wejście D pok. 134 I ptr. ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpitalya Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, Kancelaria pok. 239 (wejście D, II ptr.),.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odczynniki do koagulometru OPTIC K-3002.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do koagulometru OPTIC K-3002 obejmuje 4 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odczynniki do aparatu do elektrolitów PROLYTE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do aparatu do elektrolitów PROLYTE obejmuje 9 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odczynniki do analizatora RK 2 Roche OMNI/Cobas b 121.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora RK 2 Roche OMNI/Cobas b 121 obejmuje 14 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ODCZYNNIKIDO aparatu do rozdziału elektroforetycznego białek PLATINUM V 3.0.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do aparatu do rozdziału elektroforetycznego białek PLATINUM V 3.0 -obejmujące 1 pozycję.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odczynniki do analizatorów hematologicznych SYSMEX XS 1000i i SYSMEX XT 2000i.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatorów hematologicznych SYSMEX XS 1000i i SYSMEX XT 2000i - obejmuje 17 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odczynniki do analizatorów MIURA 200 POINTE SCIENTIFIC.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatorów MIURA 200 POINTE SCIENTIFIC - obejmuje 25 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-02-17 14:44)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2010-02-17 14:44)
  • Wzór umowy (2010-02-17 14:46)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-02-17 14:47)
  • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-02-22 12:33)
  • Sprostowanie do wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-02-23 12:10)
  • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (2010-03-02 11:36)
  • ZP 12-09 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-03-02 11:36)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównanie ofert (2010-03-02 11:36)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-03-23 10:20)