Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podst.art.67 ust.1 pkt.7 ust.Pzp na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierzawą analizatora - (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 4/2009)

Poznań: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierzawą analizatora dla potrzeb Wielospecj.Szpitala Miejskiegio im.J.Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające 20% w trybie z wolnej ręki
Numer ogłoszenia: 45518 - 2010; data zamieszczenia: 17.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierzawą analizatora dla potrzeb Wielospecj.Szpitala Miejskiegio im.J.Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające 20% w trybie z wolnej ręki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 4/09, zawartej w dniu 16.01.2009r. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw odczynników koagulologicznych wraz dzierżawą analizatora koagulologicznego a w konsekwencji zapewnienie ciągłości( kontynuacji) wykonywanych badań diagnostycznych w w/w zakresie. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%, zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia,co wyczerpuje przesłanki art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp zastosowania trybu z wolnej ręki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  COMESA POLSKA Sp.z o.o., ul.Wolińska 4, 03-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1028583 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 11013,28

·                  Oferta z najniższą ceną: 11013,28 / Oferta z najwyższą ceną: 11013,28

·                  Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 4/09, zawartej w dniu 16.01.2009r. z niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zapewnienia ciągłości( kontynuacji) wykonywanych badań diagnostycznych w zakresie koagulologii oraz zabezpieczenia ciągłości dostaw tychze odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%,zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia, co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp w celu zastosowania trybu z wolnej ręki.