Przetarg nieograniczony na dostawę protez stawu kolanowego

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu kolanowego
Numer ogłoszenia: 42596 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu kolanowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Endoproteza cementowa dwukłykciowa stawu kolanowego - komplet - składa się z : 1 część udowa anatomiczna - (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych ( oprócz standardowych) - wąskich rozmiarów elementu udowego 2 część piszczelowa - uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek argumentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm 3 Wkładka polietylenowa - realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. sterylizowana promieniami beta. mocowana na zasadzie zatrzaskowej. możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. w wersji ze stabilizacja tylną, mocowana dodatkowa śrubą do części piszczelowej. resekcja części piszczelowej do wyboru : śródszpikowo lub zewnętrznie. retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. możliwość zaoferowania wersji (element piszczelowy oraz udowy ) dla osób uczulonych 4 ręczny, hermetyczny zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu - (nie wymagający użycia pompy próżniowej) z cementem ( 1 x 60g z gentamycyną ) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinetycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT) 1.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium do endoprotez cementowych dwukłykciowych stawu kolanowego, do zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. c) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy trzech kompletnych linii endoprotez objętych zamówieniem, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu inii nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania raportu/protokołu. d) Wykonawca winien zapewnić bezpłatne szkolenia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym oraz zakończone protokołem szkolenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz ofertowy, 2 Wykaz wykonawców składajacych ofertę wspólnie, 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego, albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć. Zmiany, o których mowa wymagają zgody wykonawcy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Dział Zamówień Publicznych pok. 134 Ip. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Kancelaria pok. 239 IIp. ul. Szwajcarska3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. SIWZ na endoprotezy stawu kolanowego (2010-02-15 14:15)
  • 2. formularz ofertowy (2010-02-15 14:15)
  • 3.WZOR_UMOWY (2010-02-15 14:15)
  • 4 załącznik - informacje zastrzeżone (2010-02-15 14:16)
  • 5. wyj aśnienia do SIWZ na endoprotezy stawu kolanowego (2010-02-22 11:14)
  • 12. OGLOSZENIE WYBÓR - endoprotezy (2010-03-02 09:43)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert - endoprotezy (2010-03-02 09:44)
  • ZP-21 streszczenie ofert wybór - endoprotezy (2010-03-02 09:44)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na endoprotezy kolana (2010-03-31 08:25)