Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi
Numer ogłoszenia: 42462 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU MEDISENSE SENSOR ELECTRODES PAKIET II PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE - TOUCH PAKIET III PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE - TOUCH Horizon PAKIET IV PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU CONTOUR TS PAKIET V PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU CONTOUR TS.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz ofertowy, 2 Wykaz wykonawców składajacych ofert wspólnie, 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składajacych ofertę wspólnielub do reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu społeczno - gospodarczego, albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć. Zmiany, o których mowa wymagają zgody wykonawcy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Dział Zamówień Publicznych pok .134 Ip. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2010 godzina 08:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Kancelaria pok. 239 IIp. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.ZAŁĄCZNIKI

  • 1. SIWZ na paski do pomiaru stężenia glukozy we krwi (2010-02-15 13:38)
  • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2010-02-15 13:38)
  • 3. Wzór umowy (2010-02-15 13:38)
  • 64_zał ącznik - informacje zastrzeżone (2010-02-15 13:39)
  • 5. wyj aśnienia do SIWZ na dostawę pasków testowych (2010-02-22 11:16)
  • 12. OGLOSZENIE WYBÓR OFERT (2010-03-10 11:53)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert paski (2010-03-10 11:53)
  • ZP-21 streszczenie wyboru ofert (2010-03-10 11:53)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-03-31 08:17)