Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia WZW typu B i C - lek Pegasys

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia WZW typu B i C - lek Pegasys
Numer ogłoszenia: 31007 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia WZW typu B i C - lek Pegasys.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia WZW typu B i C: Pegasus (Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach), w dawkach 180 mcg - 80 zestawów oraz 135 mcg - 40 zestawów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 333084,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 333084,11

·           Oferta z najniższą ceną: 333084,11 / Oferta z najwyższą ceną: 333084,11

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Leki przeznaczone są do terapii pacjentów zakwalifikowanych do programu terapeutycznego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, dla pacjentów w stanie poważnego zagrożenia zdrowia, którzy muszą otrzymać lek w ściśle określonym terminie. Niedotrzymanie tego terminu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia tych pacjentów, a także może zaprzepaścić rezultaty dotychczasowej terapii. Tymczasem kontrakty z NFZ na realizacje programów terapeutycznych nie zostały na dzień wszczęcia postępowania podpisane, a umowy przetargowe zawarte w 2009r. zostały całkowicie wykupione, a zatem występuje pilna konieczność zakupienia tych leków na okres ok. 2 m-cy tj. do czasu podpisania kontraktów z NFZ oraz ogłoszenia i przeprowadzenia procedur przetargowych. Jest to zatem sytuacja wyjątkowa, nie wynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć, bowiem ZOZ nie ma żadnego wpływu na termin zawarcia kontraktów z NFZ, a nadto dla tego zamówienia nie można zachować terminów właściwych dla innych trybów postępowania, co uzasadnia zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy.