przetarg nieograniczony na dostawę pakietów diagnostycznych do procedur endowaskularnych

Poznań: Dostawa pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych
Numer ogłoszenia: 41096 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych do Zamawiającego - do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz ofertowy, 2/ Wykonawców składajacych ofertę wspólnie 3/ Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub reprezentowania i zawarcia umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zamiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego zamówieniem po cenach odpowiednio obniżonych, w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu społeczno-gospodarczego, lub wynikają z przyczyn leżących po jego stronie których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia Dział Zamówień publicznych ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Ip. pok 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Kancelaria pok 239 IIp..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja na pakiety do procedur endovaskularnych (2010-02-12 13:50)
  • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2010-02-12 13:50)
  • 3. Wzór umowy (2010-02-12 13:51)
  • druk - informacje zastrzeżone (2010-02-12 13:51)
  • wyjaśnienia do SIWZ na dostawe pakietów do procedur endovaskularnych (2010-02-19 12:41)
  • 12. OGLOSZENIE WYBORU OFERT proc. endowask (2010-04-15 12:30)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert proc. endovask. (2010-04-15 12:30)
  • ZP-21 streszczenie punktacji ofert proc. endovask. (2010-04-15 12:31)
  • ogłpszenie o udzieleniu zamówienia na pakiety endovaskularne (2010-05-12 10:14)