Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp na dostawę leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia RZS - Mabthera i Remicade

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia RZS - Mabthera i Remicade
Numer ogłoszenia: 38654 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia RZS - Mabthera i Remicade.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia RZS: leku Mabthera (Rituximab) w ilości 16 op. a 500mgi oraz Remicade (Infliximab) w ilości 54 op. a 100 mg ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimiezra 16, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188965,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·             Cena wybranej oferty: 188965,75

·             Oferta z najniższą ceną: 188965,75 / Oferta z najwyższą ceną: 188965,75

·             Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·             1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·             2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Lek przeznaczony jest do terapii pacjentów zakwalifikowanych do programu terapeutycznego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, , którzy muszą otrzymać lek w ściśle określonym terminie. Niedotrzymanie tego terminu może zaprzepaścić rezultaty dotychczasowej terapii i mieć poważne następstwa zdrowotne dla pacjentów poddanych tej terapii. Tymczasem kontrakty z NFZ na realizacje programów terapeutycznych nie zostały podpisane do dnia wszczęcia postępowania , a umowy przetargowe zawarte w 2009r. zostały całkowicie wykupione. W tej sytuacji występuje pilna konieczność zakupienia tych leków na okres ok. 2 m-cy tj. do czasu podpisania kontraktów z NFZ oraz ogłoszenia i przeprowadzenia procedur przetargowych. Jest to zatem sytuacja wyjątkowa, nie wynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć, bowiem ZOZ nie ma żadnego wpływu na termin zawarcia kontraktów z NFZ, a nadto dla tego zamówienia nie można zachować terminów właściwych dla innych trybów postępowania, co uzasadnia zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy.