Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji dżwigów działających w budynkach szpitala im.J.Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12

Poznań: Usługa konserwacji dżwigów działających w budynkach szpitala im. J.Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12
Numer ogłoszenia: 20875 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji dżwigów działających w budynkach szpitala im. J.Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi usługa konserwacji dźwigów działających w budynkach Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 i przy ul. Szkolnej 8/12. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące: - utrzymanie dźwigów w ruchu ciągłym z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych (w 3- tygodniu każdego miesiąca), - wykonanie specjalistycznych pomiarów oporności obwodów elektrycznych dźwigów oraz skuteczności zerowania instalacji ochronnej (3 razy w trakcie trwania umowy- 1 raz wciągu 12 miesięcy), - niezwłoczne usuwanie wszystkich awarii powodujących zatrzymanie pracy dźwigów- niezależnie od ilości wezwań w miesiącu. Awarie winny być usuwane przez 24 godziny na dobę w ciągu najdalej 2 godzin od telefonicznego wezwania. - pisemne informowanie zamawiającego o konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres niniejszej umowy z podaniem zakresu niezbędnej naprawy oraz prognozowanego jej kosztu, a także sygnalizowanie konieczności przeprowadzenia remontów dźwigów. Wymagane usługi serwisowe (obiekty objęte usługą) zostały szczegółowo opisane na formularzu ofertowym stanowiącym integralną część przedmiotowej SIWZ. Asortyment podzielony został odpowiednio na niżej wymienione pakiety (części): Pakiety 1-2: Przeznaczone dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 Pakiet 3; Przeznaczony dla Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniaZamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art.26 ust.2b ustawy). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (UWAGA: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy;) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 4.1.2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2 (wykonawcy składający ofertę wspólną mogą łącznie spełnić warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia). Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 SIWZ przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy §4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Aktualne uprawnienia (koncesja, zezwolenie lub licencja) wydane w formie decyzji administracyjnej, do modernizacji dźwigów osobowych i towarowych wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego na podstawie art.9 w związku z art.37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 ze zm.)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, pok.239 (wejście D , II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeznaczone dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeznaczone dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeznaczony dla Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-01-28 15:31)
  • Formularz ofertowy (2010-01-28 15:32)
  • Wzór umowy (2010-01-28 15:33)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-01-28 15:33)
  • wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-02-02 13:50)
  • Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2010-02-15 13:08)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-02-15 13:08)
  • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2010-02-15 13:08)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-04-15 08:58)