Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 24752 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1 - STOŁY DO REHABILITACJI PACJENTÓW, Pakiet 2 - KRATA DO ZAKŁADANIA PODCIĄGÓW, Pakiet 3 - DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.14.17.20-3, 33.19.21.00-3, 33.15.50.00-1, 33.19.62.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (wejście D, II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - STOŁY DO REHABILITACJI PACJENTÓW.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - KRATA DO ZAKŁADANIA PODCIĄGÓW.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY.


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-01-28 07:42)
  • Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2010-01-28 07:43)
  • Formularz ofertowy -Pakiet 2 (2010-01-28 07:44)
  • Formularz ofertowy - Pakiet 3 (2010-01-28 07:44)
  • Wzór umowy rehabilitacja (2010-01-28 07:44)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-01-28 07:45)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-02-17 14:04)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-02-17 14:04)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-02-17 14:05)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-03-01 10:37)