Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów do anestezji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

 Poznań: Dostawa przyrządów do anestezji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 24026 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przyrządów do anestezji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przemiot zamówienia obejmuje dostawę przyrządów do anestezji dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i został podzielony na 7 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych : 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (UWAGA: Wykonawcy będące osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy). 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 4.1.2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione powyżej w punktach 2, 3, 4 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 6. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. III.2 oraz przedłożyć dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2 (wykonawcy składający ofertę wspólną mogą łącznie spełnić warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia). 7. Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w punktach 2, 3 i 4 SIWZ przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy §4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 8.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 8.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych , t.j. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii europejskiej lub dokumenty równoważne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 8.2 Wzory oferowanego asortymentu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (wejście D, II piętro), pok. 239,.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rurki intubacyjne, tracheostomijne, zbrojone.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rurki intubacyjne, tracheostomijne, zbrojone - obejmuje 5 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Filtry antybakteryjne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtry antybakteryjne - obejmuje 2 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Łączniki karbowane, rurki intubacyjne, tracheostomijne i ustno - gardłowe, kateter do drenażu kl. piersiowej, maski krtaniowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łączniki karbowane, rurki intubacyjne, tracheostomijne i ustno - gardłowe, kateter do drenażu kl. piersiowej, maski krtaniowe - obejmuje 7 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zestawy do wkłuć centralnych, systemy dwuświatłowe, maski krtaniowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do wkłuć centralnych, systemy dwuświatłowe, maski krtaniowe - obejmuje 4 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestawy do kaniulacji dużych naczyń.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do kaniulacji dużych naczyń - obejmuje 2 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Igły do znieczuleń.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do znieczuleń - obejmuje 4 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Obwody oddechowe i anestetyczne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obwody oddechowe i anestetyczne - obejmuje 4 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.                


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-01-27 12:34)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-01-27 12:34)
 • Wzór umowy (2010-01-27 12:35)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-01-27 12:36)
 • OGŁOSZENIE O ZMANIE OGŁOSZENIA (2010-02-01 12:33)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-02-01 12:33)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ - załącznik - FORMULARZ OFERTOWY (2010-02-01 12:35)
 • Sprostowanie do wyjaśnienia nr 1 (2010-02-02 11:33)
 • OGŁOSZENIE O ZMANIE OGŁOSZENIA (2010-02-03 10:31)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (2010-02-03 12:18)
 • Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (2010-02-24 12:55)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-02-24 12:55)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównanie ofert (2010-02-24 12:56)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-04-07 09:02)