Dostawa z montażem i demontażem stolarki okiennej 946/N/DI/2010

 

 

Poznań: Dostawa z montażem i demontażem stolarki okiennej
Numer ogłoszenia: 23342 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa z montażem i demontażem stolarki okiennej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: okna 2400/1100 szt 1,2400x/1800 szt 46,1200/1800 szt 7.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.12.21.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 47.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: podanym w pkt. I.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2010 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3,Kancelaria Zakładu pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ - okna (2010-01-27 09:02)
 • Załącznik nr 1 formularz ofertowy (2010-01-27 09:03)
 • Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (2010-01-27 09:03)
 • Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych dostaw (2010-01-27 09:04)
 • zał.nr 4 umowa/wzór/ (2010-01-27 09:13)
 • załącznik nr 5 Opis techniczny prac dotyczących wymiany stolarki okiennej (2010-01-27 09:14)
 • Rysunek stolarki okiennej-załącznik do opisu technicznego prac dotyczących wymiany stolarki okiennej (2010-01-27 09:15)
 • załącznik nr 6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2010-01-27 09:15)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-01-27 09:16)
 • Odpowiedzi na pytania 29.01.2010-str.internetowa (2010-01-29 11:22)
 • Odpowiedzi na pytania 02.02.2010-strona internetowa (2010-02-02 12:53)
 • Odpowiedzi na pytania 05.02.2010-strona internetowa (2010-02-05 13:17)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona internetowa (2010-02-26 11:19)
 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty -strona internetowa (2010-03-22 07:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-04-02 11:25)