Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych dla Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 (w budowie)

Poznań: Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych dla Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 (w budowie) w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 11959 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych dla Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 (w budowie) w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dstawa i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń dezynfekcyjnych dla Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 (w budowie), w następujących pakietach:
1) pakiet nr 1: myjnia - dezynfektor sprzętu (odcinek obserwacyjny pom. 11.18) - 1 szt.,
2) pakiet nr 2: sterylizator parowy nieprzelotowy (Laboratorium pom. 5.06 i odcinek obserwacyjny pom. 11.20) - 1 szt.,
3) pakiet nr 3: sterylizator parowy przelotowy do zmywalni naczyń stołowych (Kuchnia Oddziałowa) - 1 szt., wraz z dostosowaniem pomieszczeń 9.10 i 9.15 pod wymogi dostarczanego sterylizatora,
4) pakiet nr 4: autoklaw pionowy z koszem z przeznaczeniem dla Laboratorium do niszczenia kultur bakteryjnych - 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.10.00-5, 45.21.51.40-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wygmaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (wejście D, II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: myjnia-dezynfektor.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sterylizator parowy nieprzelotowy.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sterylizator parowy przelotowy.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: autoklaw pionowy.


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ (2010-01-18 14:44)
 • Formularz ofertowy pakiet 01 (2010-01-18 14:44)
 • Formularz ofertowy pakiet 02 (2010-01-18 14:44)
 • Formularz ofertowy pakiet 03 (2010-01-18 14:45)
 • Formularz ofertowy pakiet 04 (2010-01-18 14:45)
 • umowa pakiet_3 (2010-01-18 14:45)
 • umowa_pakiety_1_2_4 (2010-01-18 14:45)
 • przedmiar (2010-01-18 14:46)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-01-18 14:46)
 • OPIS_kuchnia_-_roboty_budowlane,_elektryczne,_instalacyjne (2010-01-18 14:47)
 • Wykaz załączników do SIWZ stanowiących część dokumentacji technicznej prac przystosowawczych (pakiet 3) (2010-01-18 14:49)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (2010-01-22 13:38)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (2) (2010-01-25 14:34)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-01-27 12:12)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-01-27 14:02)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pakiety 1 i 3) oraz o unieważnieniu postępowania (pakiety 2 i 4) (2010-02-01 14:05)
 • Zestawienie złożonych ofert (druk ZP-12) (2010-02-01 14:08)
 • ZP-21_1 (2010-02-01 14:09)
 • ZP-21_3 (2010-02-01 14:09)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-02-26 08:56)