Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 i ul. Szwajcarskiej 3

 Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 i ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 13640 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 i ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 i ul. Szwajcarskiej 3 i został podzielony na 9 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2/ posiadania wiedzy i doświadczenia 3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej - spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)z zastrzeżeniem pkt.4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt.4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.III.2 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 - 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 8. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 9. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. III.2 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 7, 10.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.2 SIWZ 10.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z wskazaną w pkt. 1.2.2 ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896), tj certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 10.2 Dokumenty (materiały informacyjne, katalogi) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków szczegółowych zgodnie z pkt. 1.2.1 SIWZ, dla wszystkich oferowanych wyrobów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejskim im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, pok. 134 Dział Zamówień Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3 - Kancelariia - pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU MEDISENSE SENSOR ELECTRODES.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU MEDISENSE SENSOR ELECTRODES - 50 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ACCU-CHECK ACTIVE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET II - PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ACCU-CHECK ACTIVE - 50 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE-TOUCH.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE-TOUCH - 20 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE-TOUCH Horizon.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE-TOUCH Horizon - 30 op.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Glucocard G - Sensor.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Glucocard G - Sensor - 50 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Contour TS.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Contour TS - 640 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU GLUCOCARD II.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU GLUCOCARD II - 200 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Accu chek.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Accu chek - 200 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Contour TS.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU Contour TS - 2.000 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-01-18 11:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-01-18 11:40)
 • Wzór umowy (2010-01-18 11:41)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-01-18 11:41)
 • Sprostowanie terminu składania i otwarcia ofert (2010-01-20 13:34)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-01-22 07:04)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ (2010-01-25 13:55)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ - treść protestu (2010-01-25 13:57)
 • Rozstrzygnięcie protestu na zpisy SIWZ (2010-01-29 11:45)
 • OGLOSZENIE O WYBORZE OFERT (2010-02-01 12:45)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-02-01 12:45)
 • ZP-21 streszczenie - wybór ofert punktacja (2010-02-01 12:45)