Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań:

Poznań: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 12502 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu i został podzielony na 21 pakietów (części)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 21.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - nie podlegają wykluczeniu z w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 8.Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.7 9. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory 9.1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy) , tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 9.2 Oświadczenie , że oferowane pipety posiadają certyfikat walidacji i że będzie on dostarczony przy każdej dostawie. 9.3 Wzory oferowanego sprzętu zgodnie z zapisem w pkt. 1.4 SIWZ oraz uwagami zawartymi dla poszczególnych pakietów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3,61-285 Poznań; Dział Zamówień Publicznych (wejście D, I piętro, pok. 134)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (wejście D, II piętro, pok. 239)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wyroby jednorazowe i sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe i sprzęt do badań laboratoryjnych - 26 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pipeta automatyczna.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipeta automatyczna stałopojemnościowa o poj. 20 µL - 1 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestaw Cytoset do wirówki laboratoryjnej MPW - 350.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw Cytoset zawierający: - wkładki cyto - 100 szt. - probówki z PP 2,2 mL z pokrywką (ø10,8x43 mm) - 100 szt. - szkiełka mikroskopowe podstawowe - 100 szt. - bibuły filtracyjne (ø 12,5 mm) - 100 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyroby szklane i sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby szklane i sprzęt do badań laboratoryjnych - 8 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pojemniki do moczu i kału.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do moczu i kału - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pipety automatyczne, końcówki i mikrokońcówki do pipet.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipety automatyczne, końcówki i mikrokońcówki do pipet - 12 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Akcesoria do pipety typu Multipette Plus.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria do pipety typu Multipette Plus - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Probówki typu Eppendorf.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki typu Eppendorf - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wyroby jednorazowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe - 5 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych - 4 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych - 32 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pipety i końcówki do pipet.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipety i końcówki do pipet - 6 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Akcesoria laboratoryjne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria laboratoryjne - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pojemniki do moczu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do moczu o poj. 100 ml, plastykowe, zakręcane, twarde, nie mogą odkształcać się podczas trzymania w dłoni - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Probówki.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Naczynka do surowic do aparatu Metrolab 2300.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do aparatu Metrolab 2300 naczynka do surowic - 2 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Butelki.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Butelki - 5 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pudełka apteczne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pudełka apteczne - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zakraplacze.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakraplacze dwuczęściowe - 4 800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zakrętki do butelek.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakrętki do butelek - 6 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Torebki papierowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Torebki papierowe białe na 10 g - 1 000 szt. na 100g - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 

Numer ogłoszenia: 12502 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu i został podzielony na 21 pakietów (części)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 21.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - nie podlegają wykluczeniu z w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 8.Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.7 9. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory 9.1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy) , tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 9.2 Oświadczenie , że oferowane pipety posiadają certyfikat walidacji i że będzie on dostarczony przy każdej dostawie. 9.3 Wzory oferowanego sprzętu zgodnie z zapisem w pkt. 1.4 SIWZ oraz uwagami zawartymi dla poszczególnych pakietów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3,61-285 Poznań; Dział Zamówień Publicznych (wejście D, I piętro, pok. 134)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (wejście D, II piętro, pok. 239)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wyroby jednorazowe i sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe i sprzęt do badań laboratoryjnych - 26 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pipeta automatyczna.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipeta automatyczna stałopojemnościowa o poj. 20 µL - 1 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestaw Cytoset do wirówki laboratoryjnej MPW - 350.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw Cytoset zawierający: - wkładki cyto - 100 szt. - probówki z PP 2,2 mL z pokrywką (ø10,8x43 mm) - 100 szt. - szkiełka mikroskopowe podstawowe - 100 szt. - bibuły filtracyjne (ø 12,5 mm) - 100 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyroby szklane i sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby szklane i sprzęt do badań laboratoryjnych - 8 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pojemniki do moczu i kału.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do moczu i kału - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pipety automatyczne, końcówki i mikrokońcówki do pipet.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipety automatyczne, końcówki i mikrokońcówki do pipet - 12 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Akcesoria do pipety typu Multipette Plus.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria do pipety typu Multipette Plus - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Probówki typu Eppendorf.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki typu Eppendorf - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wyroby jednorazowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe - 5 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych - 4 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Sprzęt do badań laboratoryjnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych - 32 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pipety i końcówki do pipet.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipety i końcówki do pipet - 6 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Akcesoria laboratoryjne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria laboratoryjne - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pojemniki do moczu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do moczu o poj. 100 ml, plastykowe, zakręcane, twarde, nie mogą odkształcać się podczas trzymania w dłoni - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Probówki.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Naczynka do surowic do aparatu Metrolab 2300.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do aparatu Metrolab 2300 naczynka do surowic - 2 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Butelki.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Butelki - 5 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pudełka apteczne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pudełka apteczne - 3 pozycje.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zakraplacze.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakraplacze dwuczęściowe - 4 800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zakrętki do butelek.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakrętki do butelek - 6 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Torebki papierowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Torebki papierowe białe na 10 g - 1 000 szt. na 100g - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-01-15 12:40)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2010-01-15 12:40)
  • Wzór umowy (2010-01-15 12:40)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-01-15 12:42)
  • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2010-01-22 12:22)
  • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (2010-01-22 13:26)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-02-10 13:32)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-02-10 13:33)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (2010-02-10 13:34)
  • OGŁOSZEMIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-03-02 08:12)