Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji maszyn pralniczych stanowiących wyposażenie Pralni Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Usługa konserwacji maszyn pralniczych stanowiących wyposażenie Pralni Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 11598 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji maszyn pralniczych stanowiących wyposażenie Pralni Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi usługa konserwacji maszyn pralniczych stanowiących wyposażenie Pralni Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zakres usług serwisowych obejmuje utrzymanie urządzeń pralniczych w stałym ruchu (z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania okresowych przeglądów i konserwacji n/w maszyn pralniczych raz w kwartale); Usługi konserwacyjne obejmują następujące maszyny pralnicze: PRALNICO- WIRÓWKA FRONTALEX 2050, nr fabr. FF 37/A604, PRALNICO- WIRÓWKA FRONTALEX 1300, nr fabr. FE 20/A604, PRALNICO- WIRÓWKA FRONTALEX 1300, nr fabr. FE 19/A604, PRALNICO- WIRÓWKA PRIMUS 22 EM, nr fabr.239, MYJNIA WÓZKÓW FAN ECO LCX 3, nr fabr.69.97, SUSZARKA LAVADRY TT 733 D, nr fabr.7330498, WPROWADZARKA DO BIELIZNY JENFEED BASIC- I, nr fabr.700057/96, PRASOWALNICA JENROLL EX 8/2x800/3000, nr fabr.650229, PRASOWALNICA JENROLL EX 12, nr fabr.660528, SKŁADARKA JENFOLD CAROLINE D3, nr fabr.270268, SZTAPLARKA JENSTACK MAX-I1Xex 8, nr fabr.490876/96, TUNEL SUSZĄCO- PARUJĄCY JENFORM 202, nr fabr.90-132, SKŁADARKA DO BIELIZNY FASONOWEJ KLEINIENST KD, nr fabr.9037, PRASA ROTACYJNA PANTEX, nr fabr.08710096, SUSZARKA SM-22 GIRBAU, nr fabr. STICK 9512037797, AGREGAT ILSA BASIC 200, nr fabr.0096B7702, STÓŁ DETASZERSKI SMAK, nr fabr.14380, PRASA DO ODZIEŻY TECHMATIC V 451, nr fabr.2723, MANEKIN DO ODZIEŻY MISTRAL 300V, nr fabr.1566, PAKOWARKA HAWOPACK, nr fabr.962554, STÓŁ DO PRASOWANIA CAMPTEL 600V, nr fabr.4816, PRALNICA ELEKTROLUX FLE 225 FC, nr fabr.986262488, SUSZARKA LAVAMAC LS 680, nr fabr.255/01454GV,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego adres j.w. za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-01-14 12:46)
  • Formularz_ofertowy (2010-01-14 12:46)
  • Wzór umowy (2010-01-14 12:48)
  • Wykaz maszyn pralniczych (2010-01-14 12:51)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-01-14 12:55)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-01-25 12:43)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-01-25 12:43)
  • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2010-01-25 12:43)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-02-02 09:01)