Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp na dostawę akcesoriów do zestawów laparoskopowych dla Bloku Operacyjnego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa akcesoriów do zestawów laparoskopowych dla Bloku Operacyjnego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 9381 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa akcesoriów do zestawów laparoskopowych dla Bloku Operacyjnego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa akcesoriów do zestawów laparoskopowych dla Bloku Operacyjnego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 59992.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa akcesoriów do zestawów laparoskopowych dla Bloku Operacyjnego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)