Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 6253 - 2010; data zamieszczenia: 11.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu z podziałem na 2 pakiety: Pakiet 1 - pieczywo świeże, Pakiet 2 - wyroby piekarskie i ciastkarskie. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań; Dział Zamówień Publicznych, blok D, piętro I, pokój 133..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu ul.Szwajcarska 3, pok. 239 (blok D, II piętro)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo świeże.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyroby piekarskie i ciastkarskie.


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-01-11 11:50)
  • Formularz ofertowy (2010-01-11 11:50)
  • Wzór umowy (2010-01-11 11:50)
  • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2010-01-11 11:50)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-01-22 12:01)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-01-22 12:01)
  • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania ofert (2010-01-22 12:02)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-02-11 07:57)