Dostawa szwów chirurgicznych - przetarg nieograniczony

Poznań: Dostawa szwów chirurgicznych
Numer ogłoszenia: 256017 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szwów chirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I SZWY CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE MONOFILAMENTOWE O PODTRZYMANIU TKANKOWYM 7-14 DNI I CAŁKOWITYM WCHŁANIANIU 56 DNI PAKIET II SZWY SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE Z POLIGLAKTYNY PAKIET III SYSTEM DO USZCZELNIANIA OPONY TWARDEJ PAKIET IV NICI CHIRURGICZNE, SYNTETYCZNE, WCHŁANIALNE Z POLIGLAKTYNY, DŁUGOŚĆ I OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO 21-28 DNI 75%PO DWÓCH TYGODNIACH 30% PO TRZECH TYGODNIACH.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strusia-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań Stare Miasto Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówien Publicznych pok. 134 I pietro w godz. 7:00 - 14:30.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 239, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ - szwy chirurgiczne (2009-12-30 12:06)
  • 4. Formularz ofertowy - szwy chirurgiczne (2009-12-30 12:06)
  • projekt umowa - szwy chirurgiczne (2009-12-30 12:09)
  • zał ącznik - druki zastrzeżone (2009-12-30 12:09)
  • odpowiedzi na pytania 1 dotyczące szwów chirurgicznych (2010-01-05 13:08)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-01-18 11:10)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2010-01-18 11:11)
  • ZP 21Streszczenie oceny i porównanie ofert (2010-01-18 11:12)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-28 08:27)