Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ust. Pzp na świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i składowania odpadów i nieczystości o charakterze komunalnym dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ,Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 188/2008 z dn. 31.12.2008r.Poznań: Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i składowania odpadów i nieczystości o charakterze komunalnym dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu ( zamówienie uzupełniające z wolnej ręki - 50% zamówienia podstawowego do um. nr 1/2009 z dn.05.01.2009r.)
Numer ogłoszenia: 445686 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i składowania odpadów i nieczystości o charakterze komunalnym dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu ( zamówienie uzupełniające z wolnej ręki - 50% zamówienia podstawowego do um. nr 1/2009 z dn.05.01.2009r.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmaówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru,transportu i składowania odpadów i nieczystości o charakterze komunalnym dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu. W związku z faktem , że umowa na usługi w zakresie ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW I NIECZYSTOŚCI O CHARAKTERZE KOMUNALNYM dla potrzeb ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAŃ - STARE MIASTO Szpitala przy ul. Szkolnej , nr 1/2009 z dnia 05.01.2009r. wygasa z dniem 31.12.2009r niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego (do 50 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług . Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5864670 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  REMONDIS SANITECH Poznań Sp. z o.o., ul.Górecka 104, 61-483 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 58.646,70 z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.