Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Poznań: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 240161 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto. Ubezpieczenie obejmuje: a) usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4 b) usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7 c) usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV 66515000-3 d) usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0 e) usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - kod CPV 66512100-3 f) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV 66514110-0 dla lokalizacji przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szwajcarskiej 3 w Poznaniu...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.51.51.00-4, 65.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.41.10-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W poztępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 I ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-12-10 14:57)
 • Fromularz ofertowy (2009-12-10 14:57)
 • Załącznik nr 1 do oferty (2009-12-10 14:58)
 • Załącznik nr 2 do oferty (2009-12-10 14:58)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-12-10 14:59)
 • Sprostowanie terminu otwarcia ofert (2009-12-11 10:36)
 • Zmiana treści SIWZ (2009-12-14 08:52)
 • Załącznik nr 1 do oferty po zmianach 14.12.09 (2009-12-14 08:53)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2009-12-17 21:18)
 • ZP-12 (2009-12-17 21:18)
 • ZP-21 (2009-12-17 21:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-06 12:14)