Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 239845 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu z podziałem na 10 pakietów; Pakiet 1 - System płytek do zespoleń kości czaszki; Pakiet 2 - Substytut opony twardej; Pakiet 3 - Proteza kości czaszki typu Codubix; Pakiet 4 - Cement kostny; Pakiet 5 - Zastawki komorowo-otrzewnowe, Pakiet 6 - Klipsy naczyniowe tytanowe neurochirurgiczne typu Yasargil; Pakiet 7 - Drenaż komorowy zewnętrzny; Pakiet 8 - Drenaż lędźwiowy, Pakiet 9 - Substytut kolagenów z istoty kości gąbczastej, Pakiet 10 - Klipsy i zaciski neurochirurgiczne. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 133 (blok D, I piętro)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (blok D, II piętro)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: System płytek do zespoleń kości czaszki.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Substytut opony twardej.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Proteza kości czaszki typu Codubix.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Cement kostny.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zastawki komorowo - otrzewnowe.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Klipsy naczyniowe tytanowe neurochirurgiczne typu Yasargil.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Drenaż komorowy zewnętrzny.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Drenaż lędźwiowy.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Substytut kolagenów z istoty kości gąbczastej.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Klipsy i zaciski neurochirurgiczne.ZAŁĄCZNIKI

  • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09 (2009-12-10 13:35)
  • Formularz ofertowy 09 (2009-12-10 13:35)
  • Wzór umowy 09 (2009-12-10 13:36)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-12-10 13:36)
  • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2009-12-16 10:12)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-12-23 12:32)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-12-23 12:32)
  • ZP-21- Streszczenie oceny ofert (2009-12-23 12:33)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-18 10:09)