Konkurs ofert na uługi w zakresie transportu sanitarnego

                                                                            Ogłoszenie

o konkursie ofert na usługi  w zakresie transportu sanitarnego

dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

 

            Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto , ul Szkolna 8/12 (nr kodu 61-833) zaprasza do udziału w konkursie ofert na usługi transportu sanitarnego.

            Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 35 a w związku z art. 70 d ust. 2 ustawy           z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne      (Dz.U.Nr 93  poz. 592).

            Przedmiotem konkursu są usługi w zakresie transportu sanitarnego wykonywane przy pomocy specjalistycznych środków transportu,  obejmujące zapewnienie  następujących pojazdów sanitarnych:

 

Zadanie I

-                 ambulansu medycznego (1 pojazd),  przystosowanego do przewożenia ciężko chorych    pacjentów w pozycji leżącej  (tzw. przedwozy miedzy szpitalne), odpowiednio wyposażonego w atestowany (paszportyzowany) sprzęt medyczny (tj. conajmniej defibrylator, aparat EKG, kardiomonitor,  pulsoksymetr), z zawodowym ratownikiem medycznym oraz   kierowcą po przeszkoleniu przedmedycznym    -  

                 do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12  od poniedziałku do 

soboty  w godzinach 9.00 – 17.00.

Wymaga się również zapewnienia ambulansu z lekarzem na doraźne wezwania Izby  Przyjęć  Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 lub  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3,

 

Zadanie II

-                 sanitarki  przystosowanej  do przewozu chorych w pozycji leżącej (z noszami) 

2 pojazdy  -  do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego   przy ul.  Szwajcarskiej 3   od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

 

Uwaga!  Pojazdy sanitarne objęte konkursem  w zadaniu I i II powinny być do dyspozycji zamawiającego w szpitalach przy ul. Szkolnej 8/12 oraz  przy ul. Szwajcarskiej 3 także  w inne niż podane powyżej  dni  tygodnia oraz w innych godzinach, na każde  telefoniczne wezwanie zamawiającego.

 

Umowa z wybranym oferentem zawarta zostanie na okres od  1 stycznia  do 31 grudnia 2010r.

Oferty  można składać na wybrane zadanie lub całość przedmiotu konkursu.                  

Oferty  mogą składać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone w Dziale V powołanej wyżej ustawy o ZOZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz warunków konkursu i warunków przyszłej umowy, a także formularze ofertowe dla każdego zadania otrzymać można od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie udzielającego zamówienie – Dział Zamówień Publicznych  w  Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w godzinach od 7.30 – 14.30. Dokumenty te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej ZOZ Poznań – Stare Miasto: www.szpital-strusia.poznan.pl – link zamówienia publiczne (nazwa postępowania: Konkurs ofert na usługi transportu sanitarnego). Kolejne dokumenty dot. konkursu ofert zamieszczane będą jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej dokumenty mogą być  pobierane bezpośrednio z tej strony .

            Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych do materiałów konkursowych.

Oferty należy składać w  Kancelarii ZOZ Poznań – Stare Miasto  w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3  do dnia 17 grudnia 2009r.  do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2009r.  o godz. 11.00 w pok. nr 134 – Dział Zamówień Publicznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w ciągu 7dni od daty otwarcia ofert.

 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo do składnia skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu ofert, w trybie i na zasadach określonych w powołanym na wstępie rozporządzeniu MZiOS

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Materiały konkursowe (2009-12-09 10:08)
  • Załącznik nr 1 do oferty - wykaz szpitali, z którymi oferent ma zawarte aktualnie umowy na świadczenie usłu w zakresie transportu sanitarnego (2009-12-09 10:10)
  • Formularz ofertowy dla zadania I (2009-12-09 10:11)
  • Formularz ofertowy dla zadania II (2009-12-09 10:11)
  • Umowa na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla zadania I (2009-12-09 10:12)
  • Umowa na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla zadania II (2009-12-09 10:13)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert w konkursie (2009-12-18 11:16)
  • Zawiadomienie o wyborze ofert konkursie ofert na usługi w zakresie transportu sanitarnego na 2010r. (wyżej zamieszczone ogłoszenie o wyborze ofert w konkursie zostało zamieszczone pomyłkowo) (2009-12-18 11:30)