Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych II dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych II dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12 Numer ogłoszenia: 235453 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych II dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych II dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12 podzielonego na pakiety: PAKIET I - System do podawania tlenu, PAKIET II - Sprzęt do utrzymywania drożności dróg oddechowych, PAKIET III -Sprzęt do utrzymywania drożności dróg oddechowych, PAKIET IV - Zgłębniki żołądkowe, PAKIET V - Kaniule dotętnicze, PAKIET VI - Zestawy do przetoczeń krwi, PAKIET VII - Filtry do ssania, PAKIET VIII - Dreny medyczne, Wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia zostały podane w pkt. 1.1.1 SIWZ oraz na formularzu ofertowym, przy czym wymagania szczegółowe dla poszczególnych pakietów zostały opisane bezpośrednio pod wyszczególnieniem przedmiotu zamówienia w tym pakiecie, (jeśli warunki takie są wymagane) oraz w pkt. 1.1.2. i 1.1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu do zamawiającego.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) WARUNKI UDZIAŁU * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5. SIWZ Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 SIWZ Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki, o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty, o których mowa, w pkt. 1, 2 i 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu anestezjologicznego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 2 Szczegółowe oryginalne materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu anestezjologicznego (katalogi, ulotki, prospekty) wydane przez producenta, potwierdzające opisane parametry sprzętu anestezjologicznego. 3 Wzory oferowanych wyrobów.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne są bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok 133-135 (DZP) tel. 061 8739 033 fax 061 8779 517. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 Poznań.. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - System do podawania tlenu. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System do podawania tlenu. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - Sprzęt do udrażniana drożności dróg oddechowych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do udrażniana drożności dróg oddechowych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - Zgłębniki żołądkowe. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgłębniki żołądkowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V - Kaniule dotętnicze. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule dotętnicze. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI - Zestawy do przetoczeń krwi. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do przetoczeń krwi. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII - Filtry do ssania. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtry do ssania. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII - Dreny medyczne. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dreny medyczne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (2009-12-08 11:45)
  • Formularz Ofertowy (2009-12-08 11:45)
  • WZÓR UMOWY (2009-12-08 11:46)
  • Druk zastrz. informacji ofertowych (2009-12-08 11:46)
  • wyjaśnienia do SIWZ (2009-12-14 11:22)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2010-01-07 13:25)
  • ZP 12 - zbiorcze zestawienie ofert (2010-01-07 13:25)
  • ZP 21 - streszczenie ocenyi porównania złożonych ofert (2010-01-07 13:25)