Przetarg nieograniczony na dostawę apratury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 232243 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Okulistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących aprataów dla potrzeb Oddziału Okulistycznego:Pakiet I - Koherentny optyczny tomograf okulistyczny z funkcjami typu HRT i GDx, Pakiet II - Mikroskop do pomiaru komórek śródbłonka. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.50.00-9, 38.51.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (I ptr. pok. 134).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznan - Stare Miasto w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (II ptr. pok. 239).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych waunków zamówienia (2009-12-04 12:24)
 • Formularz ofertowy dla pakietu I (2009-12-04 12:25)
 • Formularz ofertowy dla pakietu II (2009-12-04 12:28)
 • wzór umowy (2009-12-04 12:28)
 • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-12-04 12:29)
 • Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych waunków zamówienia (2009-12-08 13:21)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dot. pakietu I (2009-12-08 13:21)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty w pakiecie II (2009-12-15 11:18)
 • ZP-12 (2009-12-15 11:18)
 • ZP-21 (2009-12-15 11:20)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-13 08:44)