przetarg na dostawę zestawów opatrunkowych

Poznań: Przetarg na dostawę zestawów opatrunkowych
Numer ogłoszenia: 411608 - 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na dostawę zestawów opatrunkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I - GĄBKA Z GENTAMECYNĄ PAKIET II - OPATRUNKI CHŁONNE WCHŁANIAJACE BAKTERIE (tolerancja rozmiarów ±0,5cm) PAKIET III - OPATRUNKI WCHŁANIANE Z REGENEROWANEJ UTLENIONEJ CELULOZY PAKIET IV - FOLIA CHIRURGICZNA (tolerancja rozmiarów ± 3cm).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, a/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b/posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. 4.4.1 Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)z zastrzeżeniem pkt.4.4.2; nie spełnienie warunków określonych w pkt.4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. 4.4.2 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt 4.2 i 4.3 brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, a/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b/posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 4.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 4.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2..2 Koncesje, zezwolenia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów. 4.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.4. 4.2.6 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.2.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 4.2.8 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6 oraz 4.2.2 - jeden z podmiotów 4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.2 i 1.3 SIWZ oraz wzory 4.3.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie oferowanych materiałów opatrunkowych do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z wskazaną w pkt. 1.2.2 ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896), tj certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. UWAGA! Na każdym dokumencie dopuszczającym materiały opatrunkowe do obrotu należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w tym pakiecie dotyczy dany dokument. Jeśli oferowany wyrób wymieniony jest w załączniku do certyfikatu - należy go wyraźnie zaznaczyć w tym załączniku. 4.3.2 Wzory oferowanego asortymentu opatrunków (na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach, należy odręcznie , wyraźnie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy). 4.3.3 Dokumenty (materiały informacyjne) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków szczegółowych zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ, oraz dla wszystkich oferowanych wyrobów. 4.3.4 Karty techniczne wyrobu dla folii chirurgicznej ( zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 134 Ip. w godz. 7.15 do 14.30.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań pok. 239 IIp..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GĄBKA Z GENTAMECYNĄ - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI CHŁONNE WCHŁANIAJACE BAKTER (tolerancja rozmiarów ±0,5cm) dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI WCHŁANIANE Z REGENEROWANEJ UTLENIONEJ CELULOZY - dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FOLIA CHIRURGICZNA (tolerancja rozmiarów ± 3cm) - dokładny opis znajduje sie w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ oraz w pkt. 1.2 SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja - SIWZ na zestawy opatrunkowe (2009-11-30 12:43)
  • 2. FORMULARZ OFERTOWY - zestawy opatrumkowe (2009-11-30 12:43)
  • 3. wzór umowy - zestawy opatrunkowe (2009-11-30 12:44)
  • 4._zał druki - zastrzeżone informacje (2009-11-30 12:44)
  • Sprostowanie błędu w SIWZ dot. terminów składania i otwarcia ofert (2009-12-01 09:49)
  • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2009-12-04 12:38)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW OPATRUNKOWYCH (2009-12-21 12:11)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert - ZESTAWY OPATRUNKOWE (2009-12-21 12:12)
  • ZP-21 streszczenie ofert - wybór - punktacja (2009-12-21 12:13)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-02-01 08:14)