Postepowanie w trybie z wolnej ręki na podst.art. 67 ust.1 pkt.4 ust.Pzp na dostawe APARATU DO AGREGACJI PŁYTEK KRWI- AGREGOMETRU WRAZ Z ZESTAWEM ODCZYNNIKÓW dla potrzeb Pracowni Hemostazy i Genetyki Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w PoznaniuPoznań: DOSTAWA APARATU DO AGREGACJI PŁYTEK KRWI- AGREGOMETRU WRAZ Z ZESTAWEM ODCZYNNIKÓW dla potrzeb Pracowni Hemostazy i Genetyki Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 410882 - 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATU DO AGREGACJI PŁYTEK KRWI- AGREGOMETRU WRAZ Z ZESTAWEM ODCZYNNIKÓW dla potrzeb Pracowni Hemostazy i Genetyki Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego aparatury laboratoryjnej oraz odczynników laboratoryjnych, które stanowić będą wyposażenie nowopowstałej Pracowni Hemostazy, pracującej na rzecz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.12.41.30-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11252320 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  BIOGENET Grzegorz Chorzewski, ul.Szkolna 1/60, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 112.523,20 netto

·                  Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.