Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 223007 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa z podziałem na sześć pakietów. Pakiet 1: Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego, Pakiet 2: Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego, Pakiet 3: Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu tylnego, Pakiet 4: Stabilizacja szczytowo - potyliczna, Pakiet 5: Stabilizacja odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego śrubami transpedikularnymi, Pakiet 6: Stabilizacja międzykolczysta w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo - krzyżowym kręgosłupa dynamiczna i sztywna. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 133 (blok D, I piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (blok D, II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu tylnego.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Stabilizacja szczytowo - potyliczna.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Stabilizacja odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego śrubami transpedikularnymi..


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Stabilizacja międzykolczysta w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa dynamiczna i sztywna.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-11-26 13:14)
  • Formularz ofertowy (2009-11-26 13:14)
  • Wzór umowy (2009-11-26 13:14)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-26 13:15)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-11-30 09:20)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-12-07 14:13)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-12-07 14:14)
  • ZP-21- Streszczenie oceny ofert (2009-12-07 14:14)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-23 13:33)