Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12

 Poznań: Dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12
Numer ogłoszenia: 402582 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i został podzielony na 4 pakiety..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5.; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.; 4.5 - Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 oraz 4.3 brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. III.2 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3.; 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy występujący wspólnie przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.; 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. III.2 oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1, 2 i 5 .; 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3 SIWZ 8.1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego lub jeżeli produkty nie są zakwalifikowane jako wyroby medyczne należy dołączyć oświadczenie (zgodnie z ustawą z dn. 20. 04. 2004 r. o wyrobach medycznych).; 8.2. Szczegółowe oryginalne materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty) wydane przez producenta , potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych 8.3. Wzory oferowanego sprzętu zgodnie z pkt. 1.5 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·             1 - Cena - 80

·             2 - jakość oferowanego sprzętu dla pak. 1 i 2; dla pak. 3 i 4 -100% cena - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej - Poznań - Stare Miasto , ul. Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. 134 (wejście D I ptr)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D II ptr)...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: System dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szkolna 8/12.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System obejmuje 15 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. jakość oferowanego sprzętu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: System dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System obejmuje 6 pozycji.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. jakość oferowanego sprzętu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PROBÓWKI DO OB dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROBÓWKI DO OB - 5 800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PROBÓWKI DO OB dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROBÓWKI DO OB - 1 600 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-11-23 13:23)
 • FORMULARZ OFERTOWY nr 1 (2009-11-23 13:24)
 • FORMULARZ OFERTOWY nr 2 (2009-11-23 13:25)
 • FORMULARZ OFERTOWY nr 3 (2009-11-23 13:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY nr 4 (2009-11-23 13:27)
 • Wzór umowy (2009-11-23 13:27)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-23 13:28)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2009-11-26 13:10)
 • ZP 12 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-12-01 11:18)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-12-01 11:19)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (2009-12-01 11:20)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAPORTAL BZP 427646-2009 z 14-12-09 (2009-12-14 10:32)