Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa ODZIEŻY i BIELIZNY OPERACYJNEJ ORAZ POKROWCÓW NA SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 396224 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ODZIEŻY i BIELIZNY OPERACYJNEJ ORAZ POKROWCÓW NA SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiote zamówienia stanowi dostawa odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i został on podzielony na 19 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.;.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. III.2) wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.; 3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory: 7.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych , t.j. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii europejskiej lub dokumenty równoważne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.; 7.2. Karty danych technicznych wystawione przez producenta dot. materiałów (włóknin, folii itp.) użytych do produkcji gotowych wyrobów. 7.3. Szczegółowe oryginalne materiały informacyjne dot. oferowanego asortymentu (np. katalogi, ulotki, prospekty) wydane przez producenta, potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych i oferowanych ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań - Dział Zamówień Publicznych pok. 134..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2009 godzina 09:00, miejsce: ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań - Kancelaria pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SERWETY JAŁOWE SAMOPRZYLEPNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) serweta samoprzylepna (do wycinków) 45 x 75 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu - 100 szt. b) serweta samoprzylepna (do wycinków) 75 x 90 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu - 200 szt. c) serweta samoprzylepna (do wycinków) 70 x 70 cm z otworem Ø 15 cm - 700 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SERWETY JAŁOWE NIEPRZYLEPNA 150 x 90 cm.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETY JAŁOWE NIEPRZYLEPNA 150 x 90 cm - 40 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZESTAW DO OPERACJI BY - PASS JAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO OPERACJI BY - PASS JAŁOWY - 800 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK JAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK JAŁOWY - 400 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ JAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ JAŁOWY - 200 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: JAŁOWA OSŁONA NA PRZEWODY VIDEO I OPTYKĘ ENDOSKOPOWĄ.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: JAŁOWA OSŁONA NA PRZEWODY VIDEO I OPTYKĘ ENDOSKOPOWĄ - 400 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ŚCIERECZKI WYSOKOCHŁONNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERECZKI WYSOKOCHŁONNE - 16 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POKROWCE FOLIOWE - 3 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE Z GUMKĄ.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) rozmiar 100 x 100 - 1 000 szt. b) rozmiar 50 x50 - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE - l 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: CZEPKI CHIRURGICZNE MĘSKIE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEPKI CHIRURGICZNE MĘSKIE - 24 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: CZEPKI MĘSKIE Z WKŁADKĄ POCHŁANIAJĄCĄ POT.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEPKI MĘSKIE Z WKŁADKĄ POCHŁANIAJĄCĄ POT - 8 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY (NIEJAŁOWY).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY (NIEJAŁOWY) - 2 000 kpl..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: SPODENKI FLIZELINOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPODENKI FLIZELINOWE - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: FARTUCHY JEDNORAZOWE, FOLIOWE PRZEDNIE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCHY JEDNORAZOWE, FOLIOWE PRZEDNIE - 15 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE BEZ GUMKI min 15- 16 cm x 120-150 cm.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POKROWCE FOLIOWE BEZ GUMKI min 15- 16 cm x 120-150 cm - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: FARTUCH Z WŁÓKNINY Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCH Z WŁÓKNINY Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY) - 24 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: SERWETA Z WŁÓKNINY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETA Z WŁÓKNINY - 10 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-11-17 13:43)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-11-17 13:43)
 • Wzór umowy (2009-11-17 13:44)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-17 13:44)
 • Wyjaśnienie do SIWZ nr 1 (2009-11-23 13:48)
 • Zmiana treści SIWZ (2009-11-23 13:50)
 • Zmiana treści SIWZ nr 2 (2009-11-25 11:46)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-12-22 12:19)
 • ZP 12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-12-22 12:19)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2009-12-22 12:20)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2010-01-25 08:34)