Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego

Poznań: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 393360 - 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Neurologicznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, który został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1 - SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA PACJENTÓW Z DYSNFUNKCJAMI KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH Pakiet 2 - SPRZĘT DO REHABILITACJI RUCHOWEJ Pakiet 3 - STOŁY DO REHABILITACJI PACJENTÓW Pakiet 4 - SPRZĘT REHABILITACYJNY DO ĆWICZEŃ I NAUKI CHODZENIA Pakiet 5 - ATLAS Z REGULACJĄ OBCIĄŻENIA Pakiet 6 - KRATA DO ZAKŁADANIA PODCIĄGÓW Pakiet 7 - DROBNY SPRZĘT REHABILITACYJNY.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.14.17.20-3, 33.19.21.00-3, 33.15.50.00-1, 33.19.62.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D I ptr.)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239 II ptr...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-11-13 12:01)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2009-11-13 12:02)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2009-11-13 12:03)
 • Formularz ofertowy -Pakiet 3 (2009-11-13 12:03)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 4 (2009-11-13 12:04)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 5 (2009-11-13 12:04)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 6 (2009-11-13 12:04)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 7 (2009-11-13 12:05)
 • WZÓR UMOWY (2009-11-13 12:06)
 • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-13 12:06)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2009-11-19 11:39)
 • Ogłoszenienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-12-07 10:01)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-12-07 10:01)
 • ZP-21 Streszczenie i porównanie złożonych ofert (2009-12-07 10:02)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-07 08:45)