Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto

Poznań: Dostawa środków czystości dla potrzeb ZOZ Poznań-Stare Miasto Numer ogłoszenia: 204159 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości dla potrzeb ZOZ Poznań-Stare Miasto. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości (Kod CPV 39.83.00.00-9, 39.83.12.10-1, 39.22.43.00-1) dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto w asortymencie i ilościach wymienionych w załączonym formularzu ofertowym.Wymagane cechy przedmiotu zamówienia zostały opisane na załączonym formularzu ofertowym. PAKIET I - Akcesoria do sprzątania PAKIET II - Mopy, kije i stelaże PAKIET III - Środki czystości PAKIET IV - Płyny do zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania Typu FAGOR FI - 30. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 39.83.12.10-1, 39.22.43.00-1. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium jest niewymagane III.2) WARUNKI UDZIAŁU * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5. specyfikacji Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j. w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3 specyfikacji dokumentów, oświadczeń, wzorów - brakujących lub zawierających błędy, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 specyfikacji wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki, o których mowa w pkt. 4.1 specyfikacji oraz przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory: 1. Odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu do obrotu i używania zgodnie z pkt. 1.2 2. Materiały informacyjne dot. oferowanego asortymentu (ulotki, katalogi, karty informacyjne). 3. Wzory oferowanego asortymentu (zgodnie z pkt. 1.4) Uwaga dot. pkt. 1 - 3: Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach i wzorach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument oraz wzór ten dotyczy. Jeśli oferowany przedmiot zamówienia jest wymieniony w załączniku do dokumentu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony. 4. Oświadczenie Wykonawcy o przejęciu gwarancji - jeśli dotyczy (asortyment zamawiany w Pakiecie IV stanowi płyny do konkretnego sprzętu posiadanego przez zamawiającego, który jest na gwarancji do 30. 04. 2010 r.). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne są bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok. 133-135 (Dz. Zam. Pub.) tel. 061 8739 033 fax 061 8779 517. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań pok. 239.. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - Akcesoria do sprzątania. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria do sprzątania. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.43.00-1. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - Mopy, kije i stelaże. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mopy, kije i stelaże. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.43.00-1. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - Środki czystości. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Środki czystości. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - Płyny do zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania Typu FAGOR FI - 30. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyny do zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania Typu FAGOR FI - 30. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.12.10-1. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-11-10 13:26)
  • Formularz ofertowy (2009-11-10 13:27)
  • Druk zastrz. informacji ofertowych (2009-11-10 13:27)
  • Wzór Umowy (2009-11-10 13:28)
  • wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2009-11-16 14:11)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-12-28 13:40)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-12-28 13:40)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-12-28 13:40)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-02-05 09:58)