Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów, punchy i igieł do zabiegów specjalistycznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.

  Poznań: Dostawa aparatów, punchy i igieł do zabiegów specjalistycznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12
Numer ogłoszenia: 389398 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatów, punchy i igieł do zabiegów specjalistycznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatów, punchy i igieł do zabiegów specjalistycznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i został podzielony na 9 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0, 33.14.13.21-6, 33.14.13.24-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5.SIWZ; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. 4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. 4.2. i 4.3 w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy występujący wspólnie przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 7.1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego . 7.2. Szczegółowe oryginalne materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty) wydane przez producenta , potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych ; 7.3. Wzory oferowanego sprzętu zgodnie z pkt. 1.4 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej - Poznań - Stare Miasto , ul. Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. 134 (wejście D I ptr)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D II ptr)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Igły do nakłucia lędźwiowego i do znieczuleń podpajęczynówkowych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do nakłucia lędźwiowego i do znieczuleń podpajęczynówkowych: a/ rozm. 27 G, dł. 3½ cala z prowadnicą w jednym opakowaniu, ostrze typu Pencil-Point - 15 szt. b/ rozm. 25 G, dł. 3½ cala z prowadnicą w jednym opakowaniu, ostrze typu Pencil-Point - 15 szt. c/ rozm. 22 G, dł. 3½ cala, bez prowadnicy, ostrze typu Quinckiego - 15 szt. d/ rozm. 20 G, dł. 3½ cala, bez prowadnicy, ostrze typu Quinckiego - 250 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.21-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Punche do biopsji 3,0 mm.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Punche do biopsji 3,0 mm - 50 szt. z czego: Nr 2,0 - 10 szt. 3,0 - 30 szt. 4,0 - 10 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Igły do penów.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do penów 1. rozm. NF 30G x 0,8 mm - 3.000 szt.; 2. rozm. NF 28G x 0,8 mm - 3.000 szt.;.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Igły do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego 15ga x 4cal.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego 15ga x 4cal - 450 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestawy do trepanobiopsji szpiku kostnego 8ga x 4cal.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do trepanobiopsji szpiku kostnego 8ga x 4cal - 300 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert :najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Jednorazowe aparaty do biopsji wątroby typu HEPAFIX LUER LOCK 17G/1,4 mm.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowe aparaty do biopsji wątroby typu HEPAFIX LUER LOCK 17G/1,4 mm- 300 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Igły do biopsji tkanek miękkich - śródoperacyjne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do biopsji tkanek miękkich - śródoperacyjne - 60 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zestaw do punkcji jamy opłucnej z zastawką antyrefluksową.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do punkcji jamy opłucnej z zastawką antyrefluksową - 70 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej - 20 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.24-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-11-09 13:20)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-11-09 13:20)
  • WZÓR UMOWY (2009-11-09 13:20)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-09 13:22)
  • Wyjaśnienie do SIWZ nr 1 (2009-11-12 13:11)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-11-25 13:13)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-25 13:14)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2009-11-25 13:14)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-12-22 13:50)