Dostawa z montażem i demontażem stolarki okiennej-DI-15344/N/09

 

Poznań: Dostawa z montażem i demontażem stolarki okiennej
Numer ogłoszenia: 387904 - 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa z montażem i demontażem stolarki okiennej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: okna 2400/1800 szt 71 okna 1200/1800 szt 2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.12.21.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: podanym w pkt. I.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2009 godzina 10:30, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto Kancelaria Zakładu pok. 239 ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIKI

 • formularz ofertowy (2009-11-06 13:10)
 • Opis techniczny prac dotyczących wymiany stolarki okiennej (2009-11-06 13:11)
 • SIWZ (2009-11-06 13:11)
 • umowa -wzór (2009-11-06 13:11)
 • Załącznik do opisu technicznego prac dotyczących wymiany stolarki okiennej-Rysunek stolarki okiennej (2009-11-06 13:12)
 • Pytania i odpowiedzi strona internetowa 13.11.2009 (2009-11-13 11:45)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.11.2009 (2009-11-13 11:46)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.11.2009 (2009-11-18 09:30)
 • Pytania i odpowiedzi 18.11.2009r strona internetowa (2009-11-18 09:31)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.11.2009 (2009-11-19 13:26)
 • modyfikacja SIWZ 19.11.2009 (2009-11-19 13:26)
 • Pytania i odpowiedzi strona internetowa 20.11.09 (2009-11-20 13:51)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-30 09:14)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-strona internetowa (2009-12-11 08:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-06 14:27)