Przetarg nieograniczony na dostawę testów i opakowan do sterylizacji

Poznań: Dostawa testów i opakowań do sterylizacji
Numer ogłoszenia: 386908 - 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa testów i opakowań do sterylizacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ I TLENKIEM ETYLENU PAKIET II TESTY BIOLOGICZNE I CHEMICZNE PAKIET III RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE Z ZAKŁADKĄ I BEZ ZAKŁADKI PAKIET IV OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE PAPIEROWO-FOLIOWE PAKIET V TOREBKI PAPIEROWO-FOLIOWE PAKIET VI PAPIER KREPOWANY PAKIET VII MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONTENERÓW STERYLIZACYJNYCH.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, a/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b/posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na mocy art. 24 w/w ustawy Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. 4.4.1 Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)z zastrzeżeniem pkt.4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt.4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. 4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt 4.2 i 4.3 brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 4.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.2 Koncesja lub zezwolenie, lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu materiałem objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania w/w dokumentów, na podjęcie działalności gospodarczej w tym zakresie. 4.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.4. 4.2.6 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.2.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 4.2.8 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6 oraz 4.2.2 - jeden z podmiotów 4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.2.2 4.3.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie oferowanych testów i opakowań do sterylizacji do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaną w pkt. 1.2.2 ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896), tj certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. UWAGA! Na każdym dokumencie dopuszczającym testy i opakowania do sterylizacji do obrotu, należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w tym pakiecie dotyczy dany dokument. Jeśli oferowany wyrób wymieniony jest w załączniku do certyfikatu - należy go wyraźnie zaznaczyć w tym załączniku. 4.3.2 Wzory oferowanego asortymentu rękawów, papieru krepowanego oraz torebek do sterylizacji ( na wzorach , należy odręcznie , wyraźnie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy). 4.3.3 Dokumenty (materiały informacyjne) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków szczegółowych zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ, dla wszystkich oferowanych wyrobów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 134..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 09:00, miejsce: KancelarIA ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarska 3, pok. 239 IIp..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ I TLENKIEM ETYLENU Dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TESTY BIOLOGICZNE I CHEMICZNE dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiacym załacznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE Z ZAKŁADKĄ I BEZ ZAKŁADKI Dokładny opis znajduje się w formularzu oferenta stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE PAPIEROWO-FOLIOWE Dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TOREBKI PAPIEROWO-FOLIOWE Dokładny opis znajduje sie w formularzu ofertowym stanowiacym załacznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAPIER KREPOWANY Dokładny opis znajduje sie w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONTENERÓW STERYLIZACYJNYCH Dokładny opis znajduje się w formularzu ofertowym stanowiacym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.19.80.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja na dostawę testów i opakowań do sterylizacji (2009-11-06 08:57)
 • Formularz ofertowy na dostawe testów i opakowań do sterylizacji (2009-11-06 08:58)
 • Wzór umowy na dostawe testów i opakowań do sterylizacji (2009-11-06 08:59)
 • druk - informacje zastrzeżone (2009-11-06 09:00)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2009-11-13 12:40)
 • Zawiadomienie o zmianach (2009-11-13 12:41)
 • 18. OGLOSZENIE WYBÓR OFERT (2009-11-25 12:15)
 • informacja o odrzuceniu oferty (2009-11-25 12:16)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-25 12:16)
 • ZP-21 streszczenie ofert (2009-11-25 12:16)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-12-22 13:05)