Przetarg nieograniczony na dostawe świątecznych bonów towarowych dla pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miato

Poznań: Dostawa świątecznych bonów towarowych dla pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miato
Numer ogłoszenia: 199769 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa świątecznych bonów towarowych dla pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miato.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa świątecznych bonów towarowych dla pracowników zamawiającego, wartości ogółem 377.920,00,- zł, w nominałach : 100 zł , 50 zł i 20 zł , w następujących ilościach: - 3.550 szt bonów o nominale 100 zł - 450 szt bonów o nominale 50 zł - 21 szt bonów o nominale 20 zł Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę bonów towarowych do Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego (adres powyżej) -lub osobiście, adres: ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, budynek D , I ptr. , pok. nr 134/135 Dział Zamówień Publicznych..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego : KANCELARIA ZAKŁADU ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, budynek D, II ptr. pok.nr 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-11-05 15:09)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-11-05 15:09)
  • WZÓR UMOWY (2009-11-05 15:09)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-05 15:10)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-11-16 13:50)
  • ZP_12 (2009-11-16 13:50)
  • ZP-21 (2009-11-16 13:50)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-11-23 11:18)
  • POMYŁKA W ZAMIESZCZENIU DOKUMENTÓW (2009-11-23 12:33)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-09 14:31)