Przetarg nieograniczony na dostawę różnych produktów leczniczych dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa różnych produktów leczniczych
Numer ogłoszenia: 197449 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych produktów leczniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa różnych produktów leczniczych, podzielonych na 6 pakietów. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leków do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, transportem zorganizowanym przez wykonawcę na własny koszt i ryzyko..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego: ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań ( I piętro, pokój 133) www.szpital-strusia.poznan.pl; e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu, pok. nr 239 - Kancelaria Zakładu Opieki..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rózne produkty lecznicze.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rózne produkty lecznicze.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Różne produkty lecznicze.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Różne produkty lecznicze.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rózne produkty lecznicze.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Różne produkty lecznicze.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-11-04 12:38)
  • Formularz oferty cenowej (2009-11-04 12:38)
  • Wzór umowy (2009-11-04 12:39)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-04 12:39)
  • Zmiana treści umowy (2009-11-06 07:14)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-11-20 11:01)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-20 11:02)
  • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania ofert (2009-11-20 11:02)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-10 09:05)