Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp na dostawę środka cieniującego o stężeniu 816 MG/ML typu IOMERON 400

Poznań: DOSTAWA ŚRODKA CIENIUJĄCEGO O STĘŻENIU 816 MG/ML TYPU IOMERON 400
Numer ogłoszenia: 383590 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKA CIENIUJĄCEGO O STĘŻENIU 816 MG/ML TYPU IOMERON 400.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę środka cieniującego o stężeniu 816 MG/ML typu IOMERON 400 w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 329882.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-218 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·             Cena wybranej oferty: 329882.00

·             Oferta z najniższą ceną: 329882.00 oferta z najwyższą ceną: 329882.00

·             Waluta: PLN.