Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

 Poznań: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 381174 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i został podzielony na 15 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. III.2) oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1, 2 oraz 5. 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3 SIWZ oraz wzory 8.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy) , tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 8.2 Oświadczenie , że oferowane pipety posiadają certyfikat walidacji i że będzie on dostarczony przy każdej dostawie. 8.3 Wzory oferowanego sprzętu zawartymi w pkt. 1.4 SIWZ oraz zgodnie z uwagami zawartymi dla poszczególnych pakietach..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej - Poznań - Stare Miasto , ul. Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. 134 (wejście D I ptr)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D II ptr)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pojemniki do moczu o poj. ok. 100 ml, plastikowe, zakręcane , twarde, nie mogą odkształcać się podczas trzymania w dłoni - 13 000 szt. 2. Pojemniki do moczu o poj. ok. 100 ml, plastikowe zakręcane, pak. pojedynczo, jałowe - 2 000 szt. 3. Pojemniki do kału, zakręcane z łopatką plastikową, sterylne - 200 szt. 4. Końcówki typu Eppendorf o poj. do 200 ul (żółte) - 1 000 szt. 5. Końcówki typu Gilson o poj. 200 ul (żółty) - 45 000 szt. 6. Końcówki typu Eppendorf o poj. do 1000 ul (niebieskie) - 40 000 szt. 7. Mikrokońcówki do pipet automatycznych o poj. do 20 ul (bezbarwne) - 500 szt. 8. Pipety automatyczne o poj. 20 ul z wyrzutnikiem - 2 szt. 9. Pipety automatyczne , nastawna o poj. 2-20 ul - 1 szt. 10. Pipety automatyczne o poj. 100 ul z wyrzutnikiem - 1 szt. 11. Pipety automatyczne o poj. 200 ul z wyrzutnikiem - 3 szt. 12 . Pipety automatyczne o poj. 500 ul z wyrzutnikiem - 2 szt. 13. Pipety automatyczne , nastawna z wyrzutnikiem o poj. do 5000 ul - 1 szt. 14. Pipety automatyczne o poj. 1000 ul z wyrzutnikiem - 3 szt. 15. Pipety automatyczne , nastawna o poj. do 200-1000 ul - 3 szt. 16. Manualny dozownik ręczny Multipette typu Eppendorf - 1 szt. 17. Probówki plastikowe typu Eppendorf z dnem stożkowym zamykane integralnym korkiem o poj. : 0,5 ml - 3 000 szt.; 2,0 ml - 700 szt.; 18. Statywy do pipet jednokanałowych - 3 szt. 19. Probówki z PS o poj. 2 ml Ø 12 x 35 mm, okrągłodenne - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Probówki z PS o poj. 4 ml, okrągłodenne o średnicy 12 mm, wysokości 75 mm do wirówki samopłuczącej - 50 000 szt. 2. Zatyczki do kapilar o poj. 100 ul - 1 000 szt. 3. Mieszadełko do kapilar o poj. 100 ul - 1 000 szt. 4. Nakłuwacze igłowe do pobierania krwi z naczyń włosowatych o głęb. nakłucia 2,4 mm - 3 000 szt. 5. kapilary z heparyną Na o poj. 100 ul (Ø 1,6 x 125 mm) - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Naczynka na próbki o poj. 0,5 ml do analizatora Cobas Integra - 10 000 szt. 2. Kuwety do aparatu Lange 400 z przewężeniem - 300 szt. 3. Naczynka do Fibrintimera I z metalowym mieszadełkiem do oznaczania APTT - 1 000 szt. 4. Naczynka na próbki o poj. 0,5 ml do aparatu SYNCHRON CX4CE - 12 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy ok. 10 - 11 mm i wys. 100 mm - 5 500 szt. 2. Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy ok. 15 -16 mm i wys. 100 mm - 3 000 szt. 3. Probówki szklane , okrągłodenne z nakładanym korkiem polipropylenowym o średnicy 16 i wys. 100 mm nakładanym na zewnątrz z łatwością nakładania i zdejmowania o śr. zewn. 16 mm a dł. 100 mm - 200 szt. 4. Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 1 - 20 000 szt. 5. Zlewki 1000 ml z podziałką - 15 szt. 6. Zlewki 500 ml z podziałką - 10 szt. 7. Kolby stożkowe 100 ml - 10 szt. 8. Pipety Pasterowskie, szklane, o dł. 230 mm , śr. zewn. 7 mm - 500 szt. 9. Pipety szklane, kalibrowane a 25 ml, o dł. max w całości 350 mm - 50 szt. 10. Pipety Pasterowskie, szklane, serologiczne o dł.150 mm i śr. 7mm w tym dł.przewężenie 3 cm - 300 szt. 11. Koszyki metalowe do probówek o wym. 15x15x15 cm - 8 szt. o wym. 10x10x10 cm - 8 szt. 12. Statywy druciane , powlekane białym plastykiem na 50 probówek (5x10), śr. okienka 15x15 mm - 10 szt. 13.Statywy druciane, powlekane tworzywem sztucznym na 20 probówek (2x10) śr. otworu 15x15 mm -5 szt. 14. Probówki szklane okrągłodenne o ok. 8 mm i wys. 65 mm - 300 szt. 15. Probówki szklane, okrągłodenne, o Ø 12 mm i wys. 70 mm - 8 000 szt. 16. Probówki z polistyrenu o Ø 12 mm i wys. 100 mm - 4 000 szt. 17. Pipety Pastera szklane dł. w całości 180 mm - bakteriologiczne - 300 szt. 18. Bagietki szklane o Ø 6 mm i wys. 20 cm - 150 szt. 19. Eksykator szklany z pokrywą o Ø wewn. 150 - 200 mm - 2 szt. 20. Eksykator szklany z pokrywą o Ø wewn. 270 mm - 1 szt. 21. Zlewki 100 ml - wysokość 85 mm bez podziałki - 30 szt. 22. Słój z pokrywą o Ø wewn 100-150 mm - 2 szt. 23. Zlewki 250 ml - 5 szt. 24. Korki plastykowe średnica ok. 10 mm - 500 szt. 25. Menzurka szklana 100 ml z podziałką - 2 szt. 26. Menzurka szklana 50 ml z podziałką - 4 szt. 27. Zlewki 2000 ml szklane z podziałką - 5 szt. 28. Ezy bakteriologiczne z drutu o obj. 0,01 ml = 10ul - 50 szt. 0,001 ml = 1 ul - 50 szt. od 3-5 ul - 100 szt. 29. Szkiełka nakrywkowe 24x12 - 2 000 szt. 30. Probówki plastikowe o poj. 9 ml (16 x 100), stozkowe- 500 szt. 31. Dozatory butelkowe o zmiennej objętości w zakresie (2 - 10 ml) - nie jest wymagany dozator z odpowietrzaczem, tylko dozator na butelki szklane -2 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi ( 5 x 8 dołków) - 3 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymazówki sterylne z drewnianym aplikatorem w probówce z PP o 12x 15 mm z etykietą - 3 000 szt. 2. Wymazówki sterylne z podłożem transportowym Amies z węglem, z plastykowym aplikatorem w probówkach z polipropylenu (PP) o 12 x 150 mm, pakowane indywidualnie - 300 szt. 3. Wymazówki sterylne z podłożem transportowym Amies z plastykowym aplikatorem w probówce o 12 x 150 mm, pakowane indywidualnie - 200 szt. 4. Wymazówki niesterylne z aplikatorem drewnianym o dł. 150 mm -9 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Końcówki typu Eppendorf o poj. do 200 ul , żółte - 8 000 szt. 2. Końcówki typu Eppendorf o poj. do 1000 ul , niebieskie - 20 000 szt. 3. Końcówki typu Eppendorf o poj. do 5000 ul , niebieskie - 1 000 szt. 4. Pojemniki do moczu o poj. 100 ml, plastykowe, zakręcane, twarde, nie mogą odkształcać się podczas trzymania w dłoni - 1 000 szt. 5. Probówki do zamrażania surowic poj. 2 ml - 8 000 szt. 6. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe, nastawne o poj. 2-10 ul - 2 szt. 7. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe, nastawne o poj. 200-1000 ul - 2 szt. 8. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe, nastawne o poj. 1000-5000 ul - 4 szt. 9. Probówki o poj. 4 ml, okrągłoodenne o Ø 12 mm, wys. 75 mm - 2 000 szt. 10. Probówki plastikowe o poj. 9 ml (16x100), stożkowe - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zatyczki do kapilar o poj. 100 ul - 500 szt. 2. Kapilary z heparyną Na o poj. 100ul (Ø 1,6 x 125 mm) - 200 szt. 3. Mieszadełko do kapilar o poj. 100 ul - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET IX 1. Probówki szklane, okrągłodenne o Ø ok. 15 mm i wys. 100 mm - 200 szt. 2. Szkiełka podstawowe 76x26x1 - 200 szt. 3. Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Naczynka do badań koagulologicznych do analizatora K-3002 OPIC - 3 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Do aparatu Metrolab 2300 a/ naczynka do surowic - 5 000 szt. b/ pojemniki do odczynników - po 25 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Probówki z PS o poj. 3 ml (12x55), okrągłodenne - 5 000 szt. 2. Probówki z PS o poj. 4-5 ml (12x75), okrągłodenne, bez kołnierza - 42 000 szt. 3. Probówki z PS o poj. 7 ml (13x100), okrągłodenne -36 000 szt. 4. Probówki z PS o poj. 9 ml (16x105), stożkowe , bez kołnierza - 20 000 szt. 5. Probówki z PS o poj. 11 ml (16x100), okrągłodenne, bez kołnierza - 10 000 szt. 6. Probówki z PP typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, stożkowe - 5 000 szt. 7. Probówki z PP typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, stożkowe - 1 000 szt. 8. Probówki z heparyną Li na 5 ml krwi - 400 szt. 9. Korki do probówek o Ø zewn. 12 mm - 5 000 szt. 10. Uniwersalne korki z gumy do probówek o Ø 12-16 mm, różnokolorowe - 600 szt. 11. Naczynka z PP o poj. 100-125 ml na mocz z pokrywką (zakręcane) -23 000 szt. 12. Kapilary z heparyną Na o poj. 100ul do analizatora AVL (Ø zewn. 1,6x125 mm) - 12 000 szt. 13. Zatyczki gumowe do kapilar o poj. 100 ul - 20 000 szt. Wymagane cechy: - muszą pasować na kapilarę do gazometrii, -każda zatyczka winna być pojedynczym egzemplarzem (nie dopuszcza się zatyczek w rolkach lub taśmach), - wymagana jest bezwzględna szczelność zatyczek (idealne przyleganie do kapilary) 14. Mieszadełka do kapilar o poj. 100 ul - 10 000 szt. 15. Pipetki Pasteura z PE o dł. 14,5 cm, poj. 1 ml - 4 000 szt. 16. Końcówki typu Eppendorf o poj. do 200 ul., żółte - 18 000 szt. 17. Końcówki typu Eppendorf o poj. do 1000 ul., niebieskie - 5 000 szt. 18. Końcówki o poj. do 5000 ul., bezbarwne - 1 000 szt. 19. Zestawy na OB. Na 1 ml krwi (probówka z cytrynianem + rurka z podziałką) - 200 kpl. 20. Jednorazowe płyty z przeźroczystego PCV do określania grup krwi na 35 testów 5x7 dołków)-8 000 szt. 21. Nakłuwacze nożykowe, automatyczne, o głębokości nakłucia 1,5 mm - 400 szt. 22. Nakłuwacze nożykowe, automatyczne, o głębokości nakłucia 2,0 mm - 10 000 szt. 23. Staza automatyczna o szer. 2,5 cm - 15 szt. 24. Pipeta automatyczna stałopojemnościowa o poj. 20 ul - 1 szt. 25. Parafilm w rolce szer. 5 cm - 1 szt. 26. Statyw druciany do probówek Ø16 mm, na 20 probówek; wymiary dł 22 cm., wys.7 cm, szer 5 cm - 10 szt. 27. Zestaw Cytoset - 100 kpl. 28. Pojemniki o poj. 30 ml (Ø 35x33 mm) z PS, z zakrętką z PE, na próbki biologiczne - 3 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Smoczki do pipet Pasteura - 100 szt. 2. Probówki szklane okrągłodenne Ø 12/13x100 mm - 1 000 szt. 3. Probówki szklane stożkowe wirownicze 10 ml (16x100) - 1 000 szt. 4. Szkiełka podstawowe cięte 2 mm (bez pola do opisu) - 2 000 szt. 5. Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm - 25 000 szt. 6. Szkiełka nakrywkowe do kamer cięte 20x20 mm - 60 szt. 7. Dozownik butelkowy szklany, obj. dozowania 2 ml, z butelką o poj. 1000 ml- 2 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymazówki sterylne w probówce z aplikatorem plastikowym - 5 000 szt. 2. Wymazówki sterylne plastikowe pakowane w rękaw - 8 000 szt. 3. Wymazówki transportowe Amies z węglem - 500 szt. 4. Pojemniki sterylne /aseptyczne/ na 30 ml z zakrętką - 4 000 szt. 5. Końcówki do pipet na 200 ul niesterylne - 2 000 szt. 6. Końcówki plastikowe do pipet na 1000 ul niesteryllne - 200 szt. 7. Szalki Petriego Ø 60 mm aseptyczne plastikowe - 1 000 szt. 8. Szalki Petriego Ø 90 mm bez żeber wentylacyjnych, sterylne /aseptyczne/, plastikowe - 10 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Butelka 1000 ml- 80 szt. 2. Butelka 500 ml - 350 szt. 3. Butelka 200 ml - 425 szt. 4. Butelka 250 ml - 425 szt. 5. Butelka 20 ml - 800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-11-02 14:09)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-11-02 14:09)
  • Wzór umowy (2009-11-02 14:09)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-11-02 14:11)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-11-05 10:12)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-11-12 13:25)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-12 13:25)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-11-12 13:28)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-11-12 13:39)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2009-12-10 11:01)