Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb nowo powstających oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb nowo powstających oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 192691 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb nowo powstających oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiety 1- 2: Przeznaczone dla powstających oddziałów Szpitala na blokach A, C, H. Pakiet 1- Komputery, (poz.1- szt. 89) Pakiet 2- Akcesoria, (poz.1- szt.80, poz.2- szt.39) Pakiety 3- 4: Przeznaczone dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Szpitala Zakaźnego. Pakiet 3- Komputery, (poz.1- szt. 41) Pakiet 4- Akcesoria, (poz.1- szt.41, poz.2- szt.41).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.72.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - są autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą, partnerem handlowym producenta oferowanego sprzętu komputerowego, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3 dokumentów i oświadczeń brakujących lub wadliwych w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.5 Oświadczenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą partnerem handlowym producenta oferowanego sprzętu komputerowego Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ: Dokumenty dla oferowanych komputerów( pakiety nr 1, 3) a) certyfikat CE tj. - zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach przez Unię Europejską b) certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001dla producenta, c) certyfikat jakości ISO 9001 dla serwisu, d) dokumenty potwierdzające zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 e) Oświadczenie producenta komputera wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium potwierdzające, że poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) wynosi nie więcej niż 22 dB. f)Certyfikat Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera. g)Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), dokument producenta potwierdzający zgodność z DMI 2.0 (Desktop Management Interface), oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation). h)Certyfikacja EPEAT obowiązująca na terenie Polski, ocena co najmniej srebrna (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, w kategorii desktop dla Polski)- potwierdzone wydrukiem ze strony. i)Dokument potwierdzający, iż wykazany w formularzu ofertowym serwis jest autoryzowanym serwisem producenta oferowanego sprzętu. Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu Opis przedmiotu zamówienia w formie kart katalogowych producenta lub wydruków parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających potwierdzenie wszystkich wymaganych danych technicznych oraz informację o producencie i nazwie modelu podzespołów:procesor, płyta główna, dysk twardy, pamięć RAM, DVD ROM, klawiatura, mysz, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zgodnie ze specyfikacją techniczną. Dołączone karty katalogowe lub wydruki ze strony producenta musza być potwierdzone za zgodność oraz podpisane przez wykonawcę. UWAGA! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie- odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu lub innego dokumentu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony. Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego adres j.w. za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań kancelaria zakładu pok.239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery, (poz.1- szt. 89).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 18.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria, (poz.1- szt.80, poz.2- szt.39).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 18.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery, (poz.1- szt. 41).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 18.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria, (poz.1- szt.41, poz.2- szt.41).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 18.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-10-30 12:53)
 • Formularz_ofertowy_Nr__1 (2009-10-30 12:54)
 • Formularz_ofertowy_Nr__2 (2009-10-30 12:54)
 • Formularz_ofertowy_Nr__3 (2009-10-30 12:55)
 • Formularz_ofertowy_Nr__4 (2009-10-30 12:55)
 • Wzór umowy (2009-10-30 12:56)
 • druk zastrzeżeń informacji zawartych w ofercie (2009-10-30 12:57)
 • wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2009-11-04 07:54)
 • ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2009-11-27 12:18)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-27 12:19)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-11-27 12:19)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-04-07 11:07)