Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 377052 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i został podzielony na 7 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, - posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5. Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3. spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. III.2) wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ : 8.1 Oświadczenie, że oferowane płyny infuzyjne zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde na żądanie zamawiającego. 8.2 W przypadku złożenia oferty równoważnej ( na produkty równoważne) należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. 8.4 Materiały informacyjne dot. oferowanych płynów infuzyjnych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej - Poznań - Stare Miasto , ul. Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. 134 (wejście D I ptr)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D II ptr)...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Xylocaina.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2% Xylocaina h.chlor. 50 ml x 5szt. - 400 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Preparaty sodu i potasu.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kalium chloratum 15% x 10 amp. a 20 ml - 1 300 op. 2. Natrium bicarbonicum 8,4% x 10amp. a 20 ml - 400 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Płyn hipotoniczny.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny 500 ml - 20 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Natrium chloratum.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 0,9% Natrium chloratum 100 ml z dwoma niezależnymi portami typu Kabi Pack - 3 000 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Preparaty do żywienia dojelitowego.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, normokaloryczna o zawartości argininy nie mniej niż 0,85g/100 ml. Opakowanie typu Pack 1000 ml- 50 op. 2. Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, zawierająca 6 rodzajów błonnika, przeznaczona dla pacjentów z cukrzycą. Opakowanie typu Pack 1000ml - 10 op. 3. Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) zawierająca wyłącznie tłuszcze LCT, o osmolarności 385 mOsm/l. Opakowanie typu Pack 1000 ml - 80 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Preparaty odżywcze.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) bezresztkowa w postaci napoju mlecznego 200 ml o smaku - waniliowym 200 ml - 240 op. - truskawkowym 200 ml - 240 op. 2. Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml) w postaci napoju mlecznego 200 ml o smaku - waniliowym 200 ml- 120 op. - truskawkowym 200 ml - 120 op. 3.Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml) w postaci napoju mlecznego 200 ml o smaku - czekoladowym 200 ml - 360 op. - truskawkowym 200 ml - 360 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Roztwory do wstrzykiwań dożylnych.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Aqua pro injectione 5 ml x 100 amp. - 2 op. 2. Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp. - 20 op. 3. Glucosum inj. 20% inj. 10 ml x 10 amp. - 35 op. 4. Glucosum inj. 40% inj. 10 ml x 10 amp. flakon - 150 op. 5. Natrium chloratum inj. 0,9% inj. 10 ml x 100 amp. - 200 op. 6. Natrium chloratum inj. 10% inj. 10 ml x 100 amp. - 100 op. 7. Ranigast 0,05% inj. 100 ml x 1 szt. - 20 000 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-10-28 13:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-10-28 13:48)
 • WZÓR UMOWY (2009-10-28 13:49)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-10-28 13:51)
 • Zmiana treści SIWZ (2009-11-03 09:27)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ (2009-11-03 11:39)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu - treśc protestu. (2009-11-03 11:40)
 • Rozstrzygnięcie protestu na SIWZ (2009-11-09 13:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-11-12 13:58)
 • ZP 12 pł infuz 09 (2009-11-12 13:59)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-11-12 14:01)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-12-07 08:46)