Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8/12
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-833
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3
Tel.: 061 8739 - 008
Osoba do kontaktów: Edyta Gwóźdź, Piotr Matejczuk
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: 061 8779 - 517

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dostawy
Kupno

Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Kod NUTS PL415

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej - nie dotyczy

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala, w następujących pakietach:

1) pakiet nr 1: aparat do defibrylacji i kardiowersji z monitorowaniem EKG (1 szt.) - CPV 33182100,

2) pakiet nr 2: defibrylator transportowy (1 szt.) - CPV 33182100,

3) pakiet nr 3: aparat do znieczulania (1 szt.) - CPV 33172100,

4) pakiet nr 4: kardiomonitor wielofunkcyjny (1 szt.) - CPV 33123210,

5) pakiet nr 5: kardiostymulator do stymulacji wewnątrzsercowej (2 szt.) - CPV 33182200,

6) pakiet nr 6: komplet narzędzi mikrochirurgicznych (1 szt.) - CPV 33169000,

7) pakiet nr 7: stół operacyjny urologiczny (1 szt.) - CPV 33192230,

8) pakiet nr 8: mikroskop (1 szt.) - CPV 38510000,

9) pakiet nr 9: wózek modułowy (2 szt.) - CPV 33100000,

10) pakiet nr 10: aparat do kardiowersji (1 szt.) - CPV 33182000,

11) pakiet nr 11: aparat RTG uniwersalny (1 szt.) - CPV 33111000,

12) pakiet nr 12: aparat RTG stomatologiczny (1 szt.) - CPV 33111500,

13) pakiet nr 13: aparat USG (1 szt.) - CPV 33112200,

14) pakiet nr 14: pompy infuzyjne (18 szt.), w tym pompy 1-strzykawkowe ze stacją dokującą (14 szt.), 1-strzykawkowe bez stacji dokującej (2 szt.) i pompy objętościowe (2 szt.) - CPV 33194110,

15) pakiet nr 15: aparat EKG 12-kanałowy (1 szt.) - CPV 33123200,

16) pakiet nr 16: aparat EKG transportowy (1 szt.) - CPV 33123200,

17) pakiet nr 17: aparat holterowski ciśnieniowy (2 szt.) - CPV 33195100,

18) pakiet nr 18: aparat holterowski EKG (2 szt.) - CPV 33195100,

19) pakiet nr 19: holter ciśnieniowy (1 szt.) - CPV 33195100,

20) pakiet nr 20: stół diagnostyczno-zabiegowy (1 szt.) - CPV 33192230,

21) pakiet nr 21: wózek do przewożenia pacjentów (5 szt.) - CPV 33100000,

22) pakiet nr 22: fotel urologiczny (1 szt.) - CPV 33192300,

23) pakiet nr 23: UGUL (1 szt.) - CPV 33196000,

24) pakiet nr 24: stół do wyciągów pulsacyjnych (1 szt.) - CPV 33192200,

25) pakiet nr 25: cykloergometr (1 szt.) - CPV 33196000

26) pakiet nr 26: inhalator (2 szt.) - CPV 33157810,

27) pakiet nr 27: worki typu AMBU (10 szt.) - CPV 33157700,

28) pakiet nr 28: myjka do bronchoskopu (1 szt.) - CPV 33191000,

29) pakiet nr 29: aparat do uzdatniania wody (1 szt.) - CPV 33191000,

30) pakiet nr 30: rektoskop i anoskop (1 szt.) - CPV 33168000,

31) pakiet nr 31: videokolonoskop operacyjny (1 szt.) - CPV 33168000,

32) pakiet nr 32: videocholedoskop (1 szt.) - CPV 33168000,

33) pakiet nr 33: generator do zabiegów ultradźwiękowych (1 szt.) - CPV 33162100,

34) pakiet nr 34: tor wizyjny, elektroskop (1 szt.) - CPV 33100000,

35) pakiet nr 35: elektroniczne sumatory hematologiczne (1 szt.) - CPV 33100000,

36) pakiet nr 36: zestaw do videoendoskopii (1 szt.) - CPV 33168000,

37) pakiet nr 37: zestaw do elektroendoskopii zabiegowej (1 szt.) - CPV 33168000,

38) pakiet nr 38: cystoskop diagnostyczny (6 szt.) - CPV 33125000,

39) pakiet nr 39: aparat do badań przepływu cewkowego (1 szt.) - CPV 33125000,

40) pakiet nr 40: aparat do diatermii (1 szt.) - CPV 33100000.

Szczegółowe wymagane parametry techniczne zamawianej aparatury opisane zostały w częściach formularza ofertowego, dotyczących poszczególnych pakietów, stanowiących załączniki nr 1-40 do niniejszej specyfikacji i jej integralną część.

W zakres przedmiotu zamówienia w każdym z pakietów dotyczących aparatury medycznej wchodzi pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury; zamawiający wymaga, by szkolenia odbyły się w siedzibie zamawiającego, w odpowiednim zakresie, przy czym pełen zakres szkolenia winien być zakończony przed terminem uruchomienia i oddania zamawiającemu do użytkowania oferowanej aparatury.

Zamawiający wymaga, by na przedmiot zamówienia w każdym z pakietów udzielona została 24-miesięczna gwarancja; szczegółowe wymagania dot. warunków gwarancji zostały podane na formularzu ofertowym.

Oferowana aparatura diagnostyczno-zabiegowa (w każdym z pakietów) musi spełniać wszystkie wymagane warunki dopuszczenia jej do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem zgodności z przepisami Unii Europejskiej, odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa i certyfikatem ISO dla producenta aparatury

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot 33100000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Podział na części: tak
Oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu wymienionego w punkcie II.1.5 wraz z przeszkoleniem personelu i udzieleniem 24-miesięcznej gwarancji.

II.2.2) Opcje: nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 117.800,00 zł, w tym:

Pakiet nr 1 – 1.500,00 zł (tysiąc pięćset zł 00/100)

Pakiet nr 2 – 1.200,00 zł (tysiąc dwieście zł 00/100)

Pakiet nr 3 – 5.300,00 zł (pięć tysięcy trzysta zł 00/100)

Pakiet nr 4 – 1.100,00 zł (tysiąc sto zł 00/100)

Pakiet nr 5 – 2.000,00 zł (dwa tysiące zł 00/100)

Pakiet nr 6 – 1.500,00 zł (tysiąc pięćset zł 00/100)

Pakiet nr 7 – 3.100,00 zł (trzy tysiące sto zł 00/100)

Pakiet nr 8 – 3.100,00 zł (trzy tysiące sto zł 00/100)

Pakiet nr 9 – 300,00 zł (trzysta zł 00/100)

Pakiet nr 10 – 300,00 zł (trzysta zł 00/100)

Pakiet nr 11 – 26.800,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset zł 00/100)

Pakiet nr 12 – 700,00 zł (siedemset zł 00/100)

Pakiet nr 13 – 9.400,00 zł (dziewięć tysięcy czterysta zł 00/100)

Pakiet nr 14 – 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta zł 00/100)

Pakiet nr 15 – 600,00 zł (sześćset zł 00/100)

Pakiet nr 16 – 900,00 zł (dziewięćset zł 00/100)

Pakiet nr 17 – 600,00 zł (sześćset zł 00/100)

Pakiet nr 18 – 1.200,00 zł (tysiąc dwieście zł 00/100)

Pakiet nr 19 – 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście zł 00/100)

Pakiet nr 20 – 600,00 zł (sześćset zł 00/100)

Pakiet nr 21 – 1.200,00 zł (tysiąc dwieście zł 00/100)

Pakiet nr 22 – 1.200,00 zł (tysiąc dwieście zł 00/100)

Pakiet nr 23 – 400,00 zł (czterysta zł 00/100)

Pakiet nr 24 – 300,00 zł (trzysta zł 00/100)

Pakiet nr 25 – 1.800,00 zł (tysiąc osiemset zł 00/100)

Pakiet nr 26 – 400,00 zł (czterysta zł 00/100)

Pakiet nr 27 – 400,00 zł (czterysta zł 00/100)

Pakiet nr 28 – 3.700,00 zł (trzy tysiące siedemset zł 00/100)

Pakiet nr 29 – 900,00 zł (dziewięćset zł 00/100)

Pakiet nr 30 – 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł 00/100)

Pakiet nr 31 – 3.100,00 zł (trzy tysiące sto zł 00/100)

Pakiet nr 32 – 3.100,00 zł (trzy tysiące sto zł 00/100)

Pakiet nr 33 – 1.700,00 zł (tysiąc siedemset zł 00/100)

Pakiet nr 34 – 4.100,00 zł (cztery tysiące sto zł 00/100)

Pakiet nr 35 – 300,00 zł (trzysta zł 00/100)

Pakiet nr 36 – 20.500,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset zł 00/100)

Pakiet nr 37 – 1.500,00 zł (tysiąc pięćset zł 00/100)

Pakiet nr 38 – 900,00 zł (dziewięćset zł 00/100)

Pakiet nr 39 – 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł 00/100)

Pakiet nr 40 – 1.500,00 zł (tysiąc pięćset zł 00/100)

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy): Zgodnie z art 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy): tak
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:

Oferowana aparatura diagnostyczno-zabiegowa musi spełniać wszystkie wymagane warunki dopuszczenia jejdo stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem zgodności z przepisami Unii Europejskiej, odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa i certyfikatem ISO dla producenta aparatury. Zamawiający wymaga załączenia do oferty:

1. Certyfikatu zgodności z przepisami Unii Europejskiej dla oferowanej aparatury diagnostyczno-zabiegowej lub dokumentu równorzędnego (zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego), odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa oraz certyfikatu ISO producenta aparatury.

2. Odpowiednich katalogów, folderów lub materiałów źródłowych producenta z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga zgodnie z załącznikami nr 1-40 do SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów , o których mowa w pkt. 5.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
9. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.
10. Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w danym pakiecie.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu co najmniej trzech dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w danym pakiecie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (warunek oceniany odrębnie dla każdego pakietu, na który składana jest oferta).

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy): nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DZP/13600/N/2009
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Dokumenty odpłatne: tak , cena: 30.00 PLN
Warunki i sposób płatności:
Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ.
Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 30/11/2009 Godzina: 09:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
kres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2009 Godzina: 11:00
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 133

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy): nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
tak
Zakup współfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:
20/10/2009


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-10-22 14:52)
 • Zalaczniki 1-40 do SIWZ - formularze ofertowe do pakietów (2009-10-22 14:54)
 • Wzór umowy (2009-10-22 14:56)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2009-10-22 14:57)
 • PAKIET NR 1_aparat_do_defibrylacji (2009-10-23 09:58)
 • PAKIET NR 2_defibrylator_transportowy (2009-10-23 09:59)
 • PAKIET NR 3_aparat_do_znieczulania (2009-10-23 09:59)
 • PAKIET NR 4_kardiomonitor_wielofunkcyjny (2009-10-23 10:00)
 • PAKIET NR 5_kardiostymulator (2009-10-23 10:01)
 • PAKIET NR 6_komplet_narzedzi_mikrochirurgicznych (2009-10-23 10:02)
 • PAKIET NR 7_stol_operacyjny_urologiczny (2009-10-23 10:02)
 • PAKIET NR 8_mikroskop (2009-10-23 10:02)
 • PAKIET NR 9_wozek_modulowy (2009-10-23 10:03)
 • PAKIET NR 10_aparat_do_kardiowersji (2009-10-23 10:03)
 • PAKIET NR 11_aparat_RTG_uniwersalny (2009-10-23 10:03)
 • PAKIET NR 12_aparat_RTG_stomatologiczny (2009-10-23 10:03)
 • PAKIET NR 13_aparat_USG (2009-10-23 10:03)
 • PAKIET NR 14_pompy_infuzyjne (2009-10-23 10:04)
 • PAKIET NR 15_aparat_EKG_12kanalowy (2009-10-23 10:04)
 • PAKIET NR 16_aparat_EKG_transportowy (2009-10-23 10:04)
 • PAKIET NR 17_aparat_holterowski_cisnieniowy (2009-10-23 10:04)
 • PAKIET NR 18_aparat_holterowski_EKG (2009-10-23 10:05)
 • PAKIET NR 19_holter_cisnieniowy (2009-10-23 10:05)
 • PAKIET NR 20_stol_diagnostyczno_zabiegowy (2009-10-23 10:05)
 • PAKIET NR 21_wozek_do_przewozenia_pacjentow (2009-10-23 10:05)
 • PAKIET NR 22_fotel_urologiczny (2009-10-23 10:06)
 • PAKIET NR 23_UGUL (2009-10-23 10:06)
 • PAKIET NR 24_stol_do_wyciagow_pulsacyjnych (2009-10-23 10:06)
 • PAKIET NR 25_cykloergometr (2009-10-23 10:07)
 • PAKIET NR 26_inhalator (2009-10-23 10:07)
 • PAKIET NR 27_worek_typu_ambu (2009-10-23 10:07)
 • PAKIET NR 28_myjka_do_bronchoskopu (2009-10-23 10:08)
 • PAKIET NR 29_aparat_do_uzdatniania_wody (2009-10-23 10:08)
 • PAKIET NR 30_rektoskop+anoskop (2009-10-23 10:08)
 • PAKIET NR 31_videokolonoskop (2009-10-23 10:08)
 • PAKIET NR 32_videocholedoskop (2009-10-23 10:09)
 • PAKIET NR 33_generator_do_zabiegow_ultradzwiekowych (2009-10-23 10:09)
 • PAKIET NR 34_tor_wizyjny+elektroskop (2009-10-23 10:09)
 • PAKIET NR 35_elektroniczne_sumatory (2009-10-23 10:10)
 • PAKIET NR 36_zestaw_do_videoendoskopii (2009-10-23 10:10)
 • PAKIET NR 37_zestaw_do_elektroendoskopii_zabiegowej (2009-10-23 10:10)
 • PAKIET NR 38_cystoskop_diagnostyczny (2009-10-23 10:11)
 • PAKIET NR 39_aparat_do_badan_przeplywu (2009-10-23 10:11)
 • PAKIET NR 40_aparat_do_diatermii (2009-10-23 10:11)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu (2009-10-26 12:15)
 • protest_231009_str1 (2009-10-26 12:15)
 • protest_231009_str2 (2009-10-26 12:15)
 • protest_231009_str3 (2009-10-26 12:15)
 • Rozstrzygnięcie protestu (2009-11-13 11:50)
 • Zmiany treści SIWZ (2009-11-13 11:51)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-11-19 12:41)
 • Zawiadomienie o przedlużeniu terminu składania ofert (2009-11-26 13:45)
 • wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (2009-11-26 13:47)
 • wyjasnienia+zmiany_SIWZ_271109 (2009-11-27 13:32)
 • Zawiadomienie o unieważnienieniu postępowania - dotyczy pakietów nr 1, 4, 5, 6, 9, 26, 27, 35 (2009-12-17 12:53)
 • Druk ZP-12 (zbiorcze zestawienie złożonych ofert) (2009-12-17 12:55)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy pakietów nr 15, 28, 31, 32, 39 (2009-12-17 12:57)
 • ZP-21_pakiet_15 (2009-12-17 12:57)
 • ZP-21_pakiet_28 (2009-12-17 12:58)
 • ZP-21_pakiet_31 (2009-12-17 12:58)
 • ZP-21_pakiet_32 (2009-12-17 12:59)
 • ZP-21_pakiet_39 (2009-12-17 12:59)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy pakietów 2,22,33,34,36,37,14 (2009-12-23 13:13)
 • ZP-21_pakiet_2 (2009-12-23 13:14)
 • ZP-21_pakiet_22 (2009-12-23 13:14)
 • ZP-21_pakiet_33 (2009-12-23 13:14)
 • ZP-21_pakiet_34 (2009-12-23 13:14)
 • ZP-21_pakiet_36 (2009-12-23 13:14)
 • ZP-21_pakiet_37 (2009-12-23 13:14)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy pakietów 8, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 29, 40 (2009-12-31 12:14)
 • ZP-21_pakiet_8 (2009-12-31 12:15)
 • ZP-21_pakiet_11 (2009-12-31 12:16)
 • ZP-21_pakiet_12 (2009-12-31 12:16)
 • ZP-21_pakiet_16 (2009-12-31 12:16)
 • ZP-21_pakiet_29 (2009-12-31 12:16)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy pakietów 3, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 25, 30, 38 (2010-01-22 13:42)
 • ZP-21_pakiet_3 (2010-01-22 13:43)
 • ZP-21_pakiet_7 (2010-01-22 13:43)
 • ZP-21_pakiet_10 (2010-01-22 13:43)
 • ZP-21_pakiet_13 (2010-01-22 13:44)
 • ZP-21_pakiet_17 (2010-01-22 13:44)
 • ZP-21_pakiet_18 (2010-01-22 13:44)
 • ZP-21_pakiet_19 (2010-01-22 13:44)
 • ZP-21_pakiet_25 (2010-01-22 13:45)
 • ZP-21_pakiet_30 (2010-01-22 13:45)
 • ZP-21_pakiet_38 (2010-01-22 13:45)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy pakietów 20 i 21 (2010-02-11 14:59)
 • ZP-21_pakiet_21 (2010-02-11 14:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-03-15 09:54)
 • Sprostowanie do ogłoszenia (2010-04-15 13:20)