Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12

Poznań: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12
Numer ogłoszenia: 360326 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i został podzielony na 13 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5.; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. III.2 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy występujący wspólnie przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 7.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego . 7.2 Szczegółowe oryginalne materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty) wydane przez producenta , potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych 7.3 Wzory oferowanego sprzętu zgodnie z pkt. 1.4 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·             1 - Cena - 70

·             2 - ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej - Poznań - Stare Miasto , ul. Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. 134 (wejście D I ptr)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D II ptr)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE - 63 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE - 32 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, MITRALNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZASTAWKI MECHANICZNE, MITRALNE - 40 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE - 45 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE - 55 sztuk.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE MITRALNE STENTOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZASTAWKI BIOLOGICZNE MITRALNE STENTOWE - 15 sztuk.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PROTEZA AORTY WSTEPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ AORTALNĄ (KONDUITY).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROTEZA AORTY WSTEPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ AORTALNĄ (KONDUITY) -14 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI - 24 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE - 18 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE - 6 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: ŁATY FILCOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŁATY FILCOWE - 20 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ŁATY DO ASD, VSD.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŁATY DO ASD, VSD - 20 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: ELEKTRODY NASIERDZOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELEKTRODY NASIERDZOWE - 400 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 70

o                2. ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-10-15 12:27)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 1 (2009-10-15 12:28)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 2 (2009-10-15 12:29)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 3 (2009-10-15 12:29)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 4 (2009-10-15 12:30)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 5 (2009-10-15 12:30)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 6 (2009-10-15 12:30)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 7 (2009-10-15 12:31)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 8 (2009-10-15 12:31)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 9 (2009-10-15 12:31)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 10 (2009-10-15 12:32)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 11 (2009-10-15 12:32)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 12 (2009-10-15 12:33)
 • FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NR 13 (2009-10-15 12:33)
 • Wzór umowy (2009-10-15 12:33)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-10-15 12:41)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-10-20 14:23)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsej oferty (2009-11-06 14:20)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-11-06 14:21)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (2009-11-06 14:22)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-11-26 07:58)