DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO ENDOSKOPII I ENDOCHIRURGII

Poznań: Dostawa przyrzadów do endoskopii i endochirurgii
Numer ogłoszenia: 359000 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przyrzadów do endoskopii i endochirurgii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I BALON DO USUWANIA ZŁOGÓW Z DRÓG ŻÓŁCIOWYCH szt 100 PAKIET II PROWADNICE DO ZABIEGÓW NA DROGACH ŻÓŁCIOWYCH szt 50 PAKIET III PROTEZY PROSTE szt 400 PAKIET IV SAMOROSPRĘŻALNE PROTEZY DO PRZEŁYKU szt 15 PAKIET V PROTEZY PRZEŁYKOWE szt 15 PAKIET VI STENT DO PROTEZOWANIA ZWĘŻEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH szt 25 PAKIET VII IGŁY GASTROSKOPOWE I KOLONOSKOPOWE DO OSTRZYKIWANIA ogółem szt 370 PAKIET VIII CZĄSTECZKI EMBOLIZACYJNE szt 100.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych pok. 134 Ip. w godz 7:15 - 14:30.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Kancelaria Zakładu pok 239 IIp..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja przyrządy do endoskopii i endochirurgii 09 (2009-10-14 12:48)
  • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2009-10-14 12:48)
  • 5._zał druki zastrzeżone (2009-10-14 12:48)
  • wzór umowy - przyrządy do endosk. 09 (2009-10-14 12:49)
  • . odpowiedzi na pytania nr 1 (2009-10-19 14:21)
  • 9. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT (2009-11-05 11:41)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia (2009-11-05 11:42)
  • ZP-21 streszczenie wyboru ofert (2009-11-05 11:42)
  • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2009-12-15 14:19)