Przetarg nieograniczony na dostawę środków piorących stosowanych w służbie zdrowia dla potrzeb Pralni Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznan - Stare MiastoPoznań: Dostawa środków piorących stosowanych w służbie zdrowia dla potrzeb Pralni Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 350958 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków piorących stosowanych w służbie zdrowia dla potrzeb Pralni Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków piorących dla potrzeb Pralni Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Przedmiotem zamówienia są środki wysokiej jakości, spełniające wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Zaoferowane środki muszą być przystosowane do dozowania przez istniejący u Zamawiającego system dozujący DESAMIX. Wykonawca ma obowiązek sprawowania (zapewnienia) serwisu technicznego dla systemu dozującego DESAMIX w okresie trwania umowy.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Płynny wybielacz optyczny oparty na nadtlenkach - 600 kg 2 Płyn do dezynfekcji bielizny chemiczno-termicznej w 650C, o pełnym zakresie działania B. Tbe. F. V. (Tbe-działanie prątkobójcze,F-działanie grzybobójcze,V-działanie wirusobójcze)-700 kg 3. Środek piorący do chemiczno-termicznej dezynfekcji w 40 C - (środek piorący wraz ze środkiem dezynfekującym w temp. 40 C)- 200 kg 4. Płynny przemysłowy koncentrat piorący, zwilżacz, skutecznie usuwający plamy z białka, tłuszczu, maści itp. - stosowany w szpitalach 300 kg 5. Proszek do prania wstępnego i właściwego, oparty na anionowych i niejonowych związkach powierzchniowo-czynnych, fosforanach, węglanach, krzemianach i mydle. Posiadający stabilizatory regulacji piany, inhibitory przeciwstarzeniowe, wybielacz optyczny i środek zapachowy. Oferowany asortyment winien spełniać warunki pełnej dezynfekcji przy zastosowaniu środka dezynfekcyjnego - 15 000 kg 6. Płynny środek enzymatyczny do prania bielizny białej i kolorowej - 200 kg 7. Środek do płukania tkanin w właściwościach neutralizujących, zmiękczających i antyelektrostatycznych - 350 kg 8. Preparat do apretury tkanin - krochmal - 300 kg.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.83.10.00-6, 39.83.12.40-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. -koncesja , zezwolenie lub inny dokument jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia lub innych, na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5 SIWZ; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ dokumentów i oświadczeń brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZWykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu środkami objętymi zamówieniem. 3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 6 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3 SIWZ: 1 Dokumenty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania oferowanego asortymentu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub potwierdzenie zgłoszenia, co należy odpowiednio udokumentować. Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, której pozycji dokument ten dotyczy. 2. Dokumenty ( pozwolenie ) Ministra Zdrowia na obrót produktami biobójczymi. 3. Atest PZH. 4. Oświadczenie Wykonawcy , że wszystkie zaoferowane środki piorące są przystosowane do dozowania przez istniejący u Zamawiającego system dozujący DESAMIX. 5. Materiały informacyjne dotyczące oferowanego asortymentu - (katalogi, prospekty, foldery itp. wystawione przez producenta oferowanego asortymentu). Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie- odręcznie zaznaczyć, której pozycji dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany asortyment jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego (adres powyżej) -lub osobiście, adres: ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, budynek D , I ptr. , pok. nr 134/135 Dział Zamówień Publicznych..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego : KANCELARIA ZAKŁADU ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, budynek D, II ptr. pok.nr 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2009-10-08 12:15)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-10-08 12:15)
  • WZÓR UMOWY (2009-10-08 12:15)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-10-08 12:17)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-10-20 13:15)
  • ZP 12 - zbircze zestawienie ofert otwarrtych w przetargu (2009-10-20 13:17)
  • ZP 21 - Streszczenie oceny i porównania złozonych ofert w przetargu (2009-10-20 13:18)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-11-23 12:34)