Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań
Punkt kontaktowy: ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3,Dział Zamówień Publicznych, Tel.: 061 8739 - 008
Osoba do kontaktów: Edyta Gwóźdź, Piotr Matejczuk
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: 061 8779 - 517
Adres internetowy: http://www.szpital-strusia.poznan.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych wraz z przystosowaniem pomieszczeń dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Miejsce dostawy/lokalizacja robót: ZOZ Poznań-Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, Poznań
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń dezynfekcyjnych (łącznie z matą dezynfekcyjną) dla Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (w budowie) wraz z przystosowaniem pomieszczeń Stacji Przygotowania Łóżek dla instalacji tych urządzeń:
a. przelotowa myjnia – dezynfektor łóżek,
b. przelotowa komora – dezynfektor materacy i koców,
c. bezciśnieniowa myjnia – dezynfektor aparatury precyzyjnej.
CPV: Przedmiot główny - 33191000, przedmiot dodatkowy - 45215140
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowita wielkość lub zakres:
1. Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń dezynfekcyjnych (łącznie z matą dezynfekcyjną) dla Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (w budowie) wraz z przystosowaniem pomieszczeń Stacji Przygotowania Łóżek dla instalacji tych urządzeń:
a. przelotowa myjnia – dezynfektor łóżek,
b. przelotowa komora – dezynfektor materacy i koców,
c. bezciśnieniowa myjnia – dezynfektor aparatury precyzyjnej.
2. Udzielenie 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace.
3. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie 56 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 32 000,00 zł. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zgodnie z wzorem umowy załączonym do SIWZ.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań określonych w SIWZ:
1. Certyfikat zgodności z przepisami Unii Europejskiej dla oferowanych urządzeń lub dokument równorzędny, odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz certyfikat ISO producenta aparatury.
2. Odpowiednie katalogi, foldery lub materiały źródłowe producenta z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

WARUNKI UDZIAŁU
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego - informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 5.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zdolność ekonomiczna i finansowa - informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 800.000,00 zł.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 800.000,00 zł.

Zdolność techniczna - informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
- wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania,a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
UWAGA: za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna dostawy połączone z przystosowaniem pomieszczeń pod wymogi dostarczonych urządzeń.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć w ofercie wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - 85%
Termin wykonania zamówienia - 15%

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DZP/8267/N/2009

Cena SIWZ w wersji papierowej: 30 zł, płatne przelewem na konto zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl (poniżej).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 listopada 2009 r. g. 09:00
Miejsce składania ofert: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Kancelaria Zakładu (pok. 239), ul. Szwajcarska 3, Poznań

TERMIN OTWARCIA OFERT: 12 listopada 2009 r. g. 11:00
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Dział Zamówień Publicznych (pok. 133), ul. Szwajcarska 3, Poznań

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 02 października 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ_dezynfekcja_021009 (2009-10-06 16:09)
 • Formularz ofertowy (2009-10-06 16:09)
 • Wzór umowy (2009-10-06 16:09)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2009-10-06 16:10)
 • OPIS: stacja łóżek,kuchnia - roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne (2009-10-06 16:11)
 • rys. 1S (2009-10-06 16:28)
 • rys. 1E (2009-10-06 16:56)
 • rys. 2E (2009-10-06 17:03)
 • rys. 2B (2009-10-06 17:34)
 • rys. 3B (2009-10-06 17:38)
 • rys. 4B (2009-10-06 17:45)
 • 1B.part1 (2009-10-06 18:20)
 • 1B.part2 (2009-10-06 18:24)
 • 1B.part3 (2009-10-06 18:27)
 • 1B.part4 (2009-10-06 18:27)
 • 5B.part1 (2009-10-06 18:31)
 • 5B.part2 (2009-10-06 18:34)
 • 5B.part3 (2009-10-06 18:36)
 • rys_segment B.part1 (2009-10-06 18:40)
 • rys_segment B.part2 (2009-10-06 18:46)
 • rys_segment B.part3 (2009-10-06 18:51)
 • PRZEDMIAR B.part1 (2009-10-06 19:01)
 • PRZEDMIAR B.part2 (2009-10-06 19:05)
 • PRZEDMIAR B.part3 (2009-10-06 19:08)
 • PRZEDMIAR B.part4 (2009-10-06 19:09)
 • PRZEDMIAR E.part1 (2009-10-06 19:14)
 • PRZEDMIAR E.part2 (2009-10-06 19:17)
 • PRZEDMIAR E.part3 (2009-10-06 19:19)
 • PRZEDMIARY I.part1 (2009-10-06 19:23)
 • PRZEDMIARY I.part2 (2009-10-06 19:28)
 • PRZEDMIARY I.part3 (2009-10-06 19:43)
 • PRZEDMIARY I.part4 (2009-10-06 19:46)
 • PRZEDMIARY I.part5 (2009-10-06 19:50)
 • STB.part01 (2009-10-06 19:54)
 • STB.part02 (2009-10-06 20:02)
 • STB.part03 (2009-10-06 20:08)
 • STB.part04 (2009-10-06 20:12)
 • STB.part05 (2009-10-06 20:20)
 • STB.part06 (2009-10-06 20:24)
 • STB.part07 (2009-10-06 20:27)
 • STB.part08 (2009-10-06 20:31)
 • STB.part09 (2009-10-06 20:33)
 • STE.part1 (2009-10-06 20:36)
 • STE.part2 (2009-10-06 20:38)
 • STI.part01 (2009-10-06 20:41)
 • STI.part02 (2009-10-06 20:46)
 • STI.part03 (2009-10-06 20:50)
 • STI.part04 (2009-10-06 20:56)
 • STI.part05 (2009-10-06 20:59)
 • STI.part06 (2009-10-06 21:02)
 • STI.part07 (2009-10-06 21:06)
 • STI.part08 (2009-10-06 21:08)
 • Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2009-10-20 07:28)
 • Informacja dodatkowa do SIWZ (2009-10-21 12:41)
 • Informacja dodatkowa do SIWZ - załącznik (wyciąg z przedmiarów robót) (2009-10-21 12:42)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu (2009-10-21 14:15)
 • Treść protestu (2009-10-21 14:15)
 • Rozstrzygnięcie protestu (2009-10-30 14:14)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (2009-11-02 11:26)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (2009-11-06 17:09)
 • Informacja o zmianach treści SIWZ po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu (2009-11-10 11:59)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (2009-12-30 13:08)
 • ZP-12 (2009-12-30 13:09)
 • ZP-21 (2009-12-30 13:09)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-25 14:02)